Меню

Освітня програма "Туризм" (бакалавр)

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

 

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

 

Галузь знань

24 Сфера обслуговування

 

Спеціальність

242 Туризм і рекреація

 

Обмеження щодо форм навчання

Без обмежень

 

Освітня кваліфікація

Бакалавр з туризму і рекреації

 

Профіль програми

Програма орієнтується на сучасні тенденції розвитку туристичної індустрії та інноваційні форми ведення підприємницької діяльності у сфері сільського (зеленого) туризму.

Загальний обсяг освітньо-професійної програми – 240 кредитів ЄКТС. Програма підготовки бакалаврів ґрунтується на Стандарті вищої освіти України за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, який затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України № 1068 від 04.10.2018 р.; відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України,  так і міжнародним зразкам щодо вищої освіти з підготовки фахівців туристичної галузі.

Програма реалізується у тісному співробітництві з провідними вітчизняними й іноземними науковими установами, туристичними підприємствами, організаціями та cтейкхолдерами.

 

 

Перелік компетентностей випускника

 

Інтегральна компетентність     

Здатність комплексно розв’язувати складні професійні завдання та практичні проблеми у сфері туризму як в процесі навчання, так і в процесі роботи, що передбачає застосування теорій і методів системи наук, які формують туризмознавство, і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

 

1. Загальні компетентності

-     здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;

-     здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;

-     здатність діяти соціально відповідально та свідомо;

-     здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу;

-     прагнення до збереження навколишнього середовища;

-     здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

-     здатність працювати в міжнародному контексті;

-     навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;

-     вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми;

-     здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;

-     здатність спілкуватися іноземною мовою;

-     навички міжособистісної взаємодії;

-     здатність планувати та управляти часом;

-     здатність працювати в команді та автономно.

 

2. Фахові компетентності

-     знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної діяльності;

-     здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

-     здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал територій;

-     здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях управління;

-     розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів;

-     розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного);

-     здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту;

-     розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем;

-     здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних форс-мажорних обставинах;

-     здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал;

-     здатність використовувати в роботі туристичних підприємств інформаційні технології та офісну техніку;

-     здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести претензійну роботу;

-     здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації;

-     здатність працювати у міжнародному середовищі на основі позитивного ставлення до несхожості до інших культур, поваги до різноманітності та мультикультурності, розуміння місцевих і професійних традицій інших країн, розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці;

-     здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства;

-     здатність працювати з документацією та здійснювати розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу;

-     розуміння основних понять та концепцій сільського (зеленого) туризму.

 

 

3. Програмні результати навчання

-     знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів;

-     знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії туризму, організації туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук; 

-     знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ;

-     пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору;

-     аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території;

-     застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та технології обслуговування туристів;

-     розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт;

-     ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею користуватися;

-     організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки;

-     розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна)

-     володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами), на рівні, достатньому для здійснення професійної діяльності;

-     застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг;

-     встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей;

-     проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття;

-     проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів виконання професійних завдань;

-     діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадянської свідомості;

-     управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній сфері;

-     адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях;

-     аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань;

-     виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання;

-     приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності;

-     професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях;

-     знати і розуміти особливості розвитку сільського (зеленого) туризму, як одного із складових соціально-економічного, сталого розвитку сільської місцевості.

 

Професійні профілі випускників

Бакалавр з туризму і рекреації здатен виконувати професійну роботу в різних підрозділах, підприємствах, організаціях та установах сфери туризму та рекреації усіх форм власності та організаційно-правових форм відповідно до Національного класифікатора України «Класифікація професій» ДК 003:2010 за наступними назвами і кодами професійних груп:

1448.1 Менеджер (управитель) з туризму

2481.2 Туризмознавець

3340 Інструктор-методист з туризму

3414 Консультант з подорожей та організатор подорожей

3439 Інспектор з туризму 

 

Академічні права випускників

Можливість навчання за програмою другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня QF-LLL, 7 рівня НPK, що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра, або суміжною програмою вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти. Академічна мобільність.

 

Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену.

 

Форма навчання

Денна

 

Гарант освітньо-професійної програми

Кандидат економічних наук, доцент Кожухівська Раїса Борисівна