Меню

Освітня програма "Готельно-ресторанна справа" (магістр)

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень

Ступінь вищої освіти

Магістр

Галузь знань

24 Сфера обслуговування

Спеціальність

241 «Готельно-ресторанна справа»

Обмеження щодо форм навчання

Без обмежень

Освітня кваліфікація

Магістр з готельно-ресторанної справи

 

Профіль програми

Освітня програма підготовки магістрів з готельно-ресторанної справи здійснює підготовку фахівців, здатних ставити та успішно вирішувати на достатньому професійному рівні науково-дослідницькі та практичні завдання, розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та / або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальний обсяг освітньої програми – 90 кредитів ЄКТС. Вона відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України,  так і міжнародним зразкам щодо вищої освіти з підготовки фахівців для сфери обслуговування. Програма реалізується у тісному співробітництві з провідними вітчизняними та іноземними науковими установами, комерційними організаціями.

 

Перелік компетентностей випускника

1. Загальні компетентності

 • Діяти на засадах розуміння цивілізаційних гуманітарних цінностей та глобалізаційних процесів, національного розвитку
 • Здатність до системного творчого мислення, наполегливість у досягненні мети професійної та науково-дослідницької діяльності
 • Креативність, здатність до індивідуальної науково-дослідної діяльності
 • Здатність до аналізу, оцінки та синтезу нових ідей
 • Здатність до пошуку альтернативних рішень у науково-дослідницькій та  професійній діяльності
 • Здатність використовувати системний аналіз при розробці та вирішенні питань
 • Вміння використовувати психологічні закономірності управління та динаміки конфліктів для аналізу конкурентних управлінських ситуацій та різні методи конструктивного розв’язання конфліктів в управлінні організаціями
 • Здатність до пошуку, опрацювання та узагальнення професійної і науково-технічної інформації
 • Уміння розробляти проекти та керувати ними
 • Здатність забезпечувати необхідний рівень охорони праці при вирішенні професійних завдань, приймати ефективні рішення у сфері цивільного захисту з урахуванням особливостей професійної діяльності та ефективно діяти та організовувати і координувати роботи в надзвичайних (екстремальних) ситуаціях

 

 2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 • Знання теорії, закономірностей, методів (алгоритмів) і способів діяльності, що достатні для формування та впровадження власної моделі професійної діяльності, в тому числі в екстремальних умовах
 • Здатність формувати філософію, методологію, логіку, принципи об’єктивності наукового пошуку в готельній та ресторанній справі
 • Здатність використовувати методи наукових досліджень у сфері гостинності
 • Розуміння завдань національної політики та механізмів регулювання індустрії гостинності
 • Здатність використовувати теорію і методи інноваційно-інформаційного розвитку на різних рівнях управління
 • Здатність визначати основні вимоги до системи сервісних, організаційних, соціальних, управлінських, інфраструктурних, маркетингових, технологічних та економічних інновацій у господарській діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу
 • Здатність розробляти бізнес-плани створення та розвитку напрямів діяльності, послуг
 • Вміння документально оформлювати управлінські рішення, визначати правомірність рішень
 • Здатність координувати та регулювати взаємовідносини з контактними аудиторіями (стейкхолдерами)
 • Здатність управляти комерційною, маркетинговою, фінансовою діяльністю, розробляти антикризові програми діяльності корпорацій, готельних та ресторанних мереж, суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу
 • Здатність застосовувати різні методи та інструментарій для прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень, вміння ідентифікувати агентів стратегічних змін в організації та визначати шляхи подолання опору змінам з урахуванням  розвитку галузі та впливу конкурентного середовища
 • Здатність до підприємницької діяльності на міжнародному рівні
 • Здатність оцінювати вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на функціонування підприємства для обґрунтування бізнес-проектів
 • Здатність розробляти та забезпечувати прийняття ефективних проектних рішень
 • Здатність до визначення стратегічних завдань у розвитку готельного і ресторанного бізнесу
 • Здатність формулювати завдання, пов’язані з  впровадженням систем управління якістю та її складових

 

3. Програмні результати навчання

 • Знання передових концепцій, методів  науково-дослідної та професійної діяльності в сфері гостинності
 • Здатність розуміти і застосовувати на практиці теорії та методологію системи наук, які формують сервісологію
 • Здатність використовувати інноваційні методи і технології в сфері готельно-ресторанного бізнесу
 • Знання закономірностей, принципів та механізмів функціонування ринку готельних та ресторанних послуг
 • Здатність оцінювати кон’юнктуру  ринку, інтерпретувати результати дослідження та прогнозувати напрями розвитку суб’єкта підприємницької діяльності в сфері гостинності
 • Здатність здійснювати управління підприємством індустрії гостинності
 • Знання інноваційних форм обслуговування та надання додаткових послуг суб’єктами готельного та ресторанного бізнесу
 • Здатність розробляти та реалізовувати проекти в сфері гостинності
 •    Здатність застосовувати сучасні методи оцінювання ефективності впровадження інновацій в готельно-ресторанному бізнесі
 • Здатність визначати основні вимоги до побудови системи організаційних, соціальних, інфраструктурних, технологічних та економічних інновацій в готельно-ресторанному бізнесі
 • Вільно володіти державною мовою і використовувати її в професійній діяльності
 • Практикувати використання іноземної мови у професійній діяльності
 • Діяти у полікультурному середовищі
 • Використовувати комунікативні навички і технології
 • Демонструвати соціальну відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень
 • Приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та методів прогнозування
 • Нести відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінювання стратегічного розвитку команди, формування ефективної кадрової політики
 • Демонструвати здатність до саморозвитку та самовдосконалення упродовж життя
 • Ініціювати інноваційні комплексні проекти, проявляти лідерство під час їх реалізації

 

Професійні профілі випускників

Магістр з готельно-ресторанної справи здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК003:2010):

 

1210 Керівники підприємств, установ та організацій

1210.1    Керівники підприємств, установ та організацій

 

122   Керівники виробничих та інших основних підрозділів

1225 Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення

1229.6    Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту

1229.7    Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності

 

123  Керівники функціональних підрозділів

1239  Керівники інших функціональних підрозділів

 

1315 Керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства без апарату управління

 

145 Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства

1455       Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення

1455.1  Менеджери (управителі) в готельному господарстві

 

1456  Менеджери (управителі) в закладах ресторанного господарства

1456.1  Менеджери (управителі) в ресторанах

1456.2  Менеджери (управителі) в кафе, барах, їдальнях

1456.3 Менеджери (управителі) на підприємствах, які готують та постачають готові страви

 

1492  Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту

 

2482  Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи

2482.2  Професіонали із готельної та ресторанної справи

 

2483  Професіонали в галузі санаторно-курортної справи

2483.1  Наукові співробітники (рекреалогія)

 

 

Академічні права випускників

Магістр з готельно-ресторанної справи має право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти – доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

 

Форми атестації здобувачів вищої освіти

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.

 

Форма навчання

Денна/заочна

 

Гарант освітньої програми

 

Кандидат економічних наук, доцент Кожухівська Раїса Борисівна