Меню

Освітня програма "Логістика" (магістр)

Рівень вищої освіти

 

Другий (магістерський) рівень

 

Ступінь вищої освіти

 

Магістр

 

Галузь знань

 

07 Управління та адміністрування

 

Спеціальність

 

073 «Менеджмент»

 

Обмеження щодо форм навчання

 

Без обмежень

 

Освітня кваліфікація

 

Магістр менеджменту за ОП «Логістика»

 

Профіль програми

 

Метою ОП є забезпечення якісної, доступної сучасної освіти в галузі менеджменту завдяки знанням та досвіду науково-педагогічних працівників, розвитку наукових і освітніх технологій. Цілі ОП полягають у підготовці фахівців, здатних застосувати сучасні методи і технології логістичного менеджменту, ефективно управляти матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками на підприємстві, забезпечувати оптимізацію логістичних процесів організації з метою максимізації економічного ефекту.

Освітня програма базується на здобутті поглиблених знань з логістики, теорії адаптивного управління логістикою, яка передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання: здобуття наукового ступеня доктора філософії (Phd) за науковими програмами. Освітня програма надає поглибленні теоретичні та методичні знання, організаційні та практичні навички та інструменти управління логістичною сферою діяльності економічних суб’єктів різних масштабів, різноманітних організаційно-правових форм та видів діяльності.

Програма підготовки складається з:

теоретичної компоненти – 60 кредитів ЄКТС (67,7%), у тому числі:

- обов’язкових дисциплін – 36 кредитів ЄКТС (40,0%);

- дисциплін вільного вибору студента – 24 кредити ЄКТС (26,7%);

практичної компоненти – 12 кредитів ЄКТС (13,3%), у тому числі: виробнича й переддипломна практики;

підсумкової атестації – 18 кредитів ЄКТС (20%).

Програма підготовки магістрів відповідає стандарту вищої освіти, затвердженого та введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України  «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» для другого (магістерського) рівня вищої освіти» від 10.07.2019 р. № 959; відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України, так і міжнародним зразкам щодо вищої освіти з підготовки фахівців економічного профілю. Програма реалізується в тісному співробітництві зі cтейкхолдерами.

 

Перелік компетентностей випускника

1. Загальні компетентності

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті.

Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та прийняття рішень.

Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в команді.

Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо.

Вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї.

 

2. Спеціальні компетентності

Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів.

Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани.

Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту;

Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;

Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;

Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;

Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;

Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.

Здатність аналізувати й структурувати логістичні проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення щодо логістики та забезпечувати їх реалізацію;

Здатність до логістичного управління організацією та її розвитком

 

3. Програмні результати навчання

Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління логістикою в непередбачуваних умовах.

Ідентифікувати логістичні проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення.

Проектувати ефективні системи управління логістикою в організаціях.

Обґрунтовувати та управляти логістичними проектами, генерувати підприємницькі ідеї.

Планувати логістичну діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.

Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в логістиці у непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність.

Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті.

Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління логістикою в організаціях.

Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами.

Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач.

Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.

Вміти делегувати повноваження та керівництво логістичною діяльністю організації (підрозділу).

Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення логістичної діяльності організації (підрозділу).

 

Професійні профілі випускників

Професійна діяльність як фахівця в галузі логістичного менеджменту, який володіє знаннями в сфері методології, теорії та практики управління логістичними процесами.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

1226.2 Начальник складу (вантажного)

1233 Начальник відділу збуту (маркетингу)

1235 Начальник відділу матеріально-технічного постачання

1443 Менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності

1452 Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі

1474 Менеджер (управитель) із комунікаційних технологій

1475.4 Менеджер (управитель) з логістики

1475.4 Менеджер (управитель) з постачання

1475.4 Менеджер (управитель) із збуту.

 

Академічні права випускників

Можливість навчатися за програмами третього рівня (доктора філософії). Набуття часткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в системі вищої освіти.

 

Форми атестації здобувачів вищої освіти

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи магістра.

 

Форма навчання

Очна денна 

Гарант освітньої програми

Кандидат економічних наук Вернюк Наталія Олександрівна