Меню

Освітня програма "Менеджмент організацій і адміністрування" (магістр)

Рівень вищої освіти

 

Другий (магістерський) рівень

 

Ступінь вищої освіти

 

Магістр

 

Галузь знань

 

07 Управління та адміністрування

 

Спеціальність

 

073 «Менеджмент»

 

Обмеження щодо форм навчання

 

Без обмежень

 

Освітня кваліфікація

 

Магістр менеджменту за ОП «Менеджмент організацій і адміністрування»

 

Профіль програми

 

Метою ОП є забезпечення якісної, доступної сучасної освіти в галузі менеджменту завдяки знанням та досвіду науково-педагогічних працівників, розвитку наукових і освітніх технологій. Цілі ОП полягають у підготовці висококваліфікованих, креативних та перспективних менеджерів здатних: приймати участь у наукових дослідженнях, спрямованих на створення новітніх методів управління; керувати діяльністю суб’єктів господарювання різних за розміром та організаційно-правовою формою з урахуванням їх інноваційності та відповідності комерційному попиту ринку.

Програма базується на здобутті поглиблених знань менеджменту, теорії адаптивного управління, яка передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої освіти і кар’єрного зростання: здобуття наукового ступеня доктора філософії (Ph.d) за науковими програмами. Передбачає надання поглиблених знань теоретичних та методичних положень, організаційних та практичних інструментів управління всіма сферами функціонування економічних суб’єктів різних масштабів, різноманітних організаційно-правових форм та видів діяльності.

Програма підготовки складається з:

теоретичної компоненти – 60 кредитів ЄКТС (66,7%), у тому числі:

- обов’язкових дисциплін – 36,0 кредитів ЄКТС (40,0%);

- дисциплін вільного вибору студента – 24,0 кредити ЄКТС (26,7%);

практичної компоненти – 12 кредитів ЄКТС (13,3%);

підсумкової атестації – 18 кредитів ЄКТС (20%).

Програма підготовки магістрів відповідає стандарту вищої освіти, затвердженого та введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України  «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» для другого (магістерського) рівня вищої освіти» від 10.07.2019 р. № 959; відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України, так і міжнародним зразкам щодо вищої освіти з підготовки фахівців економічного профілю. Програма реалізується в тісному співробітництві зі cтейкхолдерами.

 

Перелік компетентностей випускника

1. Загальні компетентності

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті.

Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та прийняття рішень.

Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в команді.

Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо.

Вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї.

 

2. Спеціальні компетентності

Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів.

Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальшу напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани.

Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту.

Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації.

Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.

Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми.

Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість.

Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.

Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.

Здатність до управління організацією та її розвитком.

 

3. Програмні результати навчання

 Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах.

Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення.

Проектувати ефективні системи управління організаціями.

Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї.

Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.

Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації
управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного
законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність.

Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті.

Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією.

Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами.

Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач.

Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.

Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом).

Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне,
фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).

 

Професійні профілі випускників

Набуті компетентності дають можливість випускникам згідно Класифікатора професій України ДК 003:2010 займати посади, що відповідають розділу 1  «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)»:

12. Керівники підприємств, установ та організацій

13. Керівники малих підприємств без апарату управління

14. Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів.

Серед них наступні: менеджер (управитель) з адміністративної діяльності; менеджер (управитель) з персоналу; менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку; менеджер (управитель) з постачання; керівник урядового органу державного управління; керівник підприємства (установи, організації); керівник підрозділу юридичної особи, що здійснює діяльність з управління активами; керівник структурного підрозділу - головний спеціаліст.

Випускник є придатним для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в межах всіх основних видів економічної діяльності (добувної та переробної промисловості, будівництва, сільського господарства, фінансової діяльності, інших).

 

Академічні права випускників

Можливість навчатися за програмами третього рівня (доктора філософії). Набуття часткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в системі вищої освіти.

 

Форми атестації здобувачів вищої освіти

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи магістра.

 

Форма навчання

Очна денна/заочна

 

Гарант освітньої програми

Доктор економічних наук Новак Інна Миколаївна