Меню

Освітня програма "Туризм" (магістр)

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень

Ступінь вищої освіти

Магістр

Галузь знань

24 Сфера обслуговування

Спеціальність

242 «Туризм»

Обмеження щодо форм навчання

Без обмежень

Освітня кваліфікація

Магістр з туризму

 

Профіль програми

Освітня програма підготовки магістрів з туризму здійснює підготовку фахівців, здатних ставити та успішно вирішувати на достатньому професійному рівні науково-дослідницькі та практичні завдання,  узагальнювати практику туризму і рекреації, прогнозувати напрями їх розвитку, розв’язувати професійні проблеми та практичні завдання у сфері туризму та рекреації,  як в процесі навчання, так і в процесі роботи.

Загальний обсяг освітньої програми – 90 кредитів ЄКТС. Вона відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України,  так і міжнародним зразкам щодо вищої освіти з підготовки фахівців для сфери обслуговування. Програма реалізується у тісному співробітництві з провідними вітчизняними та іноземними науковими установами, комерційними організаціями.

 

Перелік компетентностей випускника

1. Загальні компетентності

 • Діяти на засадах розуміння цивілізаційних гуманітарних цінностей та глобалізаційних процесів, пріоритетів національного розвитку.
 • Здатність до організації,  планування, прогнозування результатів діяльності.
 • Уміння працювати в міжнародному та вітчизняному професійному середовищі .
 • Вільне володіння та здатність спілкуватися діловою англійською та іншою (шими) іноземною (ними) мовою (мовами) в професійній діяльності.
 • Уміння спілкуватися з експертами інших сфер діяльності по актуальних проблемах розвитку туризму і рекреації.
 • Уміння розробляти проекти та управляти ними.
 • Дух підприємництва, креативність, бажання досягти успіху і самореалізовуватися.
 • Здатність до tіme-менеджменту.
 • Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 • Дослідницькі навички і вміння.
 • Уміння приймати обґрунтовані рішення та розв’язувати проблеми.

 

2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 • Здатність визначати основні наукові поняття та категорії методології туризму та рекреації (туризмології) і застосовувати їх у професійній діяльності.
 • Здатність  використовувати методи наукових досліджень у сфері туризму та рекреації.
 • Здатність аналізувати геопросторову організацію туристичного процесу і проектувати її розвиток на засадах сталості.
 • Розуміння завдань національної та регіональної туристичної політики та механізмів регулювання туристичної діяльності.
 • Здатність використовувати теорію і методи інноваційно-інформаційного розвитку на різних рівнях управління.
 • Здатність до організації та управління туристичним процесом на локальному та регіональному рівнях, в туристичній дестинації, на туристичному підприємстві.
 • Здатність розробляти та сприяти упровадженню  регіональних  програм  розвитку сталого туризму.
 • Здатність упроваджувати в практику міжнародний досвід  рекреаційно-туристичної діяльності.
 • Розуміння механізмів взаємодії суб’єктів світового та національного туристичного ринків і положень соціально-відповідального бізнесу в туризмі та рекреації.
 • Здатність управляти ризиками в туризмі.
 • Здатність до управління інформацією.
 • Здатність до підприємницької діяльності  на національному та міжнародному туристичному ринку.
 • Здатність до визначення стратегічних завдань у розвитку туристичного бізнесу.
 • Здатність до соціальної та академічної мобільності в сфері туристичної діяльності.
 • Здатність до здійснення науково-дослідної роботи у сфері туризму та рекреації.
 • Здатність до педагогічної діяльності та організації навчально-виховного процесу   в  професійній туристичній освіті.
 • Здатність до міжкультурної взаємодії в сфері міжнародної туристичної освіти та професійної діяльності.

 

3. Програмні результати навчання

 • Знання передових концепцій, методів  науково-дослідної та професійної діяльності на межі предметних областей туризму та рекреації.
 • Здатність розуміти і застосовувати на практиці теорії та методологію системи наук, які формують туризмологію.
 • Здатність використовувати інформаційно-інноваційні методи і технології в сфері туризму.
 • Знання закономірностей, принципів та механізмів функціонування туристичного ринку.
 • Здатність оцінювати кон’юнктуру туристичного ринку, інтерпретувати результати дослідження та прогнозувати напрями розвитку суб’єкта підприємницької діяльності в сфері рекреації і туризму.
 • Здатність здійснювати управління підприємством індустрії туризму та рекреації
 • Здатність розробляти та реалізовувати проекти в сфері рекреації, туризму, гостинності.
 • Здатність розв’язувати науково-прикладні проблеми в сфері рекреації і туризму.
 • Знання закономірностей і принципів організації навчально-виховного процесу у ВНЗ.
 • Здатність досягати педагогічних цілей в процесі підготовки здобувачів вищої туристичної освіти.
 • Вільно володіти державною мовою і використовувати її в професійній діяльності.
 • Практикувати використання іноземних (ної) мов (мови) у професійній діяльності.
 • Діяти у полікультурному середовищі.
 • Використовувати комунікативні навички і технології, ініціювати запровадження методів комунікативного менеджменту в практику діяльності суб’єктів туристичного бізнесу.
 • Відповідати вимогам спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в сфері туризму та рекреації.
 • Демонструвати соціальну відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень.
 • Приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та методів прогнозування.
 • Нести відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінювання стратегічного розвитку команди, формування ефективної кадрової політики.
 • Демонструвати здатність саморозвиватися та самовдосконалюватися упродовж життя.
 • Ініціювати інноваційні комплексні проекти, проявляти лідерство під час їх реалізації.

 

 

Професійні профілі випускників

Магістр з туризму здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

1210 Керівники підприємств, установ та організацій

Генеральний директор 

Голова правління

Директор (начальник, інший керівник) підприємства

Директор представництва

Директор філіалу

1225 Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення

Завідувач туристичного агентства

1239 Керівники інших функціональних підрозділів

Завідувач номерного фонду готелю (туристичного комплексу та ін.)

 

1448 Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей

Менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей

2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів

Асистент

Викладач вищого навчального закладу

2481.1 Наукові співробітники (туризмологія, екскурсознавство)

Науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство)

Науковий співробітник-консультант (туризмологія, екскурсознавство)

2481.2 Туризмознавці

Екскурсознавець

Туризмознавець

Фахівець із гостинності (готелі, туристичні комплекси та ін.)

 

Академічні права випускників

Магістр з туризму має право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти – доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

 

Форми атестації здобувачів вищої освіти

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.

 

Форма навчання

Денна/заочна

 

Гарант освітньої програми

Доктор економічних наук, професор Транченко Людмила Володимирівна