+38 (04744) 3-20-11
Меню

101 – "Екологія" (бакалаври)

Спеціальність 101 – "Екологія"

Галузь знань   10 – "Природничі науки"

Кваліфікація, що присвоюється  Бакалавра з "Екології"

Термін навчання 4 роки

 Форма навчання денна

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Спеціальні вимоги до зарахування 

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

 Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Вимоги і положення до кваліфікації

 Кваліфікація Бакалавра з "Екології" передбачає здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає застосування основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Профіль програми

 Освітня програма підготовки бакалаврів розрахована на 4 роки навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами  соціально-гуманітарної, фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної  підготовки, професійної та практичної підготовки  в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Бакалавра з "Екології" підготовлений  для навчання за програмою другого (магістерського)  рівня вищої освіти і набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Фахова компетентність Бакалавра з "Екології"  передбачає: 

 • знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування;
 • здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук;
 • здатність до розуміння основних теоретичних положень, концепцій та принципів математичних та соціально-економічних наук;
 • знання сучасних досягнень національного та міжнародного екологічного законодавства;
 • здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю;
 • здатність до використання основних принципів та складових екологічного управління; з
 • датність проводити моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища;
 • здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі;
 • здатність до участі в розробці системи управління та поводження з відходами виробництва та споживання;
 • здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень;
 • здатність інформувати громадськість про стан  екологічної безпеки та збалансованого природокористування;
 • здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення регіональних та транскордонних екологічних проблем;
 • здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними проектами.

Професійні профілі випускників з прикладами

 Освітньо-професійна підготовка Бакалавра з "Екології" формує уміння та здатності для реалізації природоохоронних, інспектуючи, виконавських, консультативних, і комунікативних виробничих функцій.

Бакалавра з "Екології" підготовлений до здійснення таких видів діяльності, що відповідають Державному класифікатору видів економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство; водопостачання; каналізація, поводження з відходами; професійна, наукова та технічна діяльність; державне управління та оборона; обов’язкове соціальне страхування; надання інших видів послуг.

Бакалавр зі спеціальності 101"Екологія" може виконувати таку роботу та обіймати такі посади, що відповідають Національному класифікатору України: Класифікатор професій ДК 003:2010: інженер з охорони навколишнього середовища, інженер з відтворення природних екосистем, технік-еколог, еколог, експерт з екології.

 Доступ до подальшого навчання

 Бакалавр зі спеціальності 101 "Екологія" підготовлений для подальшого здобуття повної вищої освіти та освітнього  рівня магістра за спеціальністю 101 "Екологія"

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

 Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до Положення УНУС «Про рейтингову систему оцінювання знань».

 Критерії оцінювання знань і умови визначення навчального рейтингу з кожної дисципліни затверджуються кафедрою і доводяться до відома студентів на першому занятті.

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

 Державна атестація на здобуття кваліфікації Бакалавра з "Екології" в УНУС проводиться у формі комплексного підсумкового іспиту.

 Державну атестацію випускників здійснює екзаменаційна комісія УНУС. Умовою допуску студента до комплексного підсумкового іспиту є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

Декан факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Сергій Васильович Щетина, канд. с.-г. н., доцент