Меню

Освітня програма "Захист і карантин рослин" (магістр)

202 «Захист і карантин рослин» (магістр)
 
Спеціальність   202 «Захист і карантин рослин»
Кваліфікація, що присвоюється 
Магістр із захисту і карантину рослин
Освітній рівень
Другий (магістр)
Спеціальні вимоги до зарахування
На навчання для здобуття освітнього ступеня “Магістр” за спеціальністю 202 “Захист і карантин рослин” Уманський НУС приймає осіб, які здобули освітній рівень “Бакалавр” або “Спеціаліст”. Зарахування на основі освітнього ступеня “Бакалавр” за спеціальністю 202 “Захист і карантин рослин” для здобуття освітнього ступеня “Магістр” за спеціальністю 202 “Захист і карантин рослин” здійснюється за результатами фахових вступних випробування, а для осіб, які здобули бакалавра і спеціаліста за не спорідненою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового і фахових вступних випробувань.
Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Профіль програми
Комплекс знань, умінь і навичок для професійної діяльності освітнього та інноваційного характеру в галузі захисту і карантину рослин; науково-дослідної діяльності для вирішення спеціалізованих завдань. Навички проектної, організаційної та управлінської діяльності; здатність до просвітницької діяльності в сфері захисту і карантину рослин. Володіння сучасними методами наукових досліджень у захисті і карантині рослин, які спрямовуються на здобуття нових знань про особливості розвитку, розмноження і поширення шкідливих організмів, їх взаємодії із навколишнім природним середовищем, а також розроблення на базі зазначених знань наукових розробок для інноваційного розвитку агропромислового комплексу
Загальний обсяг освітньої програми – 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: дисципліни вільного вибору – 23 кредитів. Програма відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України, так і міжнародним зразкам щодо вищої  освіти з підготовки магістрів із захисту і карантину рослин 
Ключові результати навчання
Загальні компетентності
ЗК 1.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 2. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 4. Здатність розробляти та управляти проектами.
ЗК 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 ЗК 7. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
СК1. Здатність збирати та аналізувати релевантні дані, включно з аерозондуванням і моніторингом, та аналізувати релевантні компетентності дані, у тому числі за допомогою сучасних методів аналізу даних і спеціалізованого програмного забезпечення.
СК2. Здатність розробляти та реалізовувати програми і проекти у сфері захисту і карантину рослин з урахуванням усіх аспектів вирішуваної проблеми, зокрема технічних, з використанням GPS-навігації, виробничі, експлуатаційні, комерційні, правові, питання охорони праці та навколишнього середовища.
СК3. Здатність використовувати ефективні методики визначення та ідентифікації шкідливих організмів, проводити фітосанітарну діагностику хвороб рослин, комах, кліщів, нематод, гризунів та бур'янів за стадіями розвитку і етапами органогенезу рослин.
СК4. Здатність розробляти прогнозні моделі та технологічні схеми забезпечення дотримання фітосанітарних вимог  дистанційного і стаціонарного фітосанітарного моніторингу.
СК5. Здатність встановлювати та оцінювати сезонну і багаторічну динаміку чисельності регульованих шкідливих організмів та високоефективно застосовувати методи їх ліквідації.
СК6. Здатність розробляти комплексні заходи із захисту і карантину рослин для підприємств, установ, організацій усіх форм власності згідно з законодавством  ЄС з питань карантину і захисту рослин.
Програмні результати навчання
РН01. Здійснювати патентний пошук, захищати інтелектуальну власність, уникати порушень інтелектуальної власності інших осіб.
РН02. Відшуковувати потрібну інформацію у науково-технічній літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати і оцінювати наявну інформацію.
РН03. Здійснювати техніко-економічні розрахунки проєктно-конструкторських рішень,  аналізувати та оцінювати їх ефективність, екологічні та соціальні наслідки на коротко- та довгострокову перспективу.
РН04. Будувати та досліджувати концептуальні, математичні та комп’ютерні моделі об’єктів і процесів у сфері карантину та захисту рослин, здійснювати оптимізаційні розрахунки.
РН05. Обирати, розробляти і застосовувати з урахуванням новітніх досягнень науки і виробництва ефективні методи захисту рослин від шкідливих організмів з використанням інформації щодо фітосанітарного стану, прогнозів, екологічної ситуації і економічної доцільності.
РН06. Розробляти програми і здійснювати польові, вегетаційні і лабораторні дослідження із захисту рослин у непередбачуваних умовах з використанням сучасної апаратури і обчислювальних засобів.
РН07. Розробляти  сезонні, короткострокові, довгострокові прогнози на підставі даних, особливостей біологічного розвитку, розмноження і поширення шкідливих організмів.
РН08. Планувати та управляти науково-дослідними, науково-технічними та/або виробничими проектами із захисту та карантину рослин і дотичних міждисциплінарних питань, базуючись на усвідомленні сучасних тенденцій розвитку науки, техніки та суспільства.
РН09. Розробляти, обґрунтовувати та застосовувати фітосанітарні заходи захисту до рослинних багатств країни і навколишнього середовища загалом від занесення та поширення небезпечних карантинних шкідливих організмів.
РН10. Упроваджувати найбільш ефективні технології розведення шовковичних шовкопрядів, бджіл, ентомофагів, акарифагів, антагоністів фітопатогенів для використання їх у біологічному захисті посівів.
РН11. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами з професійних і наукових питань, обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, проектів, інновації та/або управління виробництвом у галузі аграрних наук та продовольства.
Професійні профілі випускників
Фахівець може працювати в аграрних установах різних форм власності на посадах, якими передбачено організацію процесу вирощування та переробки сільськогосподарської продукції і може виконувати роботу та обіймати посади згідно з Національним класифікатором України (ДК 003:2010):
2211.2 – Ентомолог, ентофітопатолог;
2213.1 – Молодший науковий співробітник, науковий співробітник-консультант (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа);
2213.1 – Агроном-дослідник, дослідник із захисту рослин;
2213.2 – Агроном, агроном із захисту рослин, інженер з охорони та захисту лісу, інспектор з карантину рослин, сільськогосподарський експерт-дорадник;
1221 – Керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах
Доступ до подальшого навчання
Можливість навчатися за програмами третього освітнього рівня (доктор філософії). Набуття часткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в системі післядипломної освіти.
Положення про екзамени, оцінювання та оцінки
Поточне опитування, модульний тестовий контроль,  курсові роботи, звіти з практики. Підсумковий контроль – екзамен/залік. Підсумкова атестація – захист магістерської роботи.
Здійснюється відповідно до:
Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти  в Уманському НУС
Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС
Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС
Вимоги до випуску
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів.
Атестація випускників освітньої програми спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» другого (магістерського) рівня вищої освіти проводиться у формі захисту магістерської роботи та завершується видачою документу встановленого зразка, присудження йому освітнього рівня магістр із присвоєнням кваліфікації: Магістр  із захисту  і карантину рослин.
Форма навчання
Денна, заочна
Гарант освітньої програми
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захисту і карантину рослин Мостов’як Іван Іванович