Меню

Освітня програма "Захист і карантин рослин" (бакалавр)"

202 «Захист і карантин рослин» (бакалавр)

 

Спеціальність   202 «Захист і карантин рослин»

Кваліфікація, що присвоюється 

Бакалавр із захисту і карантину рослин

Освітній рівень

Перший (бакалавр)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Профіль програми

Освітньо-професійна.  Програма базується на сучасних наукових знаннях: знання з   ентомології, фітопатології, гербології, акарології, родентології, фітогельмінтології, а також володіння методами моніторингу та здатністю розробляти і застосовувати заходи методи захисту і карантину рослин від шкідливих організмів з урахуванням фітосанітарного стану, екологічної ситуації та економічної доцільності в агроценозах, міських ландшафтах, на землях несільськогосподарського призначення та інших культивованих рослин із застосуванням сучасних фахових технологій.

Загальний обсяг освітньої програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: дисципліни вільного вибору – 60 кредитів. Програма відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України, так і міжнародним зразкам щодо вищої  освіти з підготовки бакалаврів із захисту і карантину рослин 

 

Ключові результати навчання

Загальні компетентності

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою, здатність до роботи в іншомовному середовищі.

ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій для професійної діяльності.

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку.

ЗК 8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 9. Здатність працювати в команді.

ЗК 10. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК 11. Навички здійснення безпечної діяльності.

ЗК 12. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

ЗК 13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

ФК 1. Здатність проводити фітосанітарну діагностику хвороб рослин, комах, кліщів, нематод, гризунів та бур'янів за новітніми принципами і методами.

ФК 2. Здатність інспектувати об'єкти регулювання з метою забезпечення дотримання фітосанітарних заходів у процесі їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації під час експорту, імпорту, транзиту продукції рослинного походження.

ФК 3. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення шкідливих організмів, що дозволить реалізувати державну політику у сфері захисту і карантину рослин.

ФК 4. Здатність виявляти, локалізовувати і ліквідовувати регульовані шкідливі організми за результатами інспектування та фітосанітарної експертизи.

ФК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на об’єктах сільськогосподарського та іншого призначення.

ФК 6. Здатність оцінювати фітосанітарні ризики (біологічні, екологічні, економічні) внаслідок занесення чи поширення регульованих шкідливих організмів.

ФК 7. Здатність координувати фітосанітарний моніторинг щодо виявлення, ідентифікації та визначення особливостей біології та екології шкідливих організмів в Україні.

ФК 8. Здатність комплексно застосовувати методи для довгострокового регулювання, розвитку та поширення  шкідливих організмів до господарськи невідчутного рівня на основі прогнозу, економічних порогів шкідливості, ефективності дії корисних організмів, енергоощадних та природоохоронних технологій, які забезпечують надійний захист рослин і екологічну безпеку довкілля.

ФК 9. Здатність організовувати заходи із захисту і карантину рослин підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами, діяльність яких пов'язана з користуванням землею, водними об'єктами, вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого призначення, їх реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням.

ФК 10. Здатність організовувати роботи зі зберігання, транспортування, торгівлі та застосування засобів захисту рослин.

 

 

Програмні результати навчання

ПР 1. Володіти знаннями, що сприяють розвитку загальної культури та активності, формуванню національної гідності, патріотизму, соціалізації особистості.

ПР 2. Розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності, застосовувати сучасні науково-технічні досягнення світової культури та цивілізації.

ПР 3. Володіти українською, англійською та іншими мовами.

ПР 4. Володіти знаннями з фундаментальних розділів математики, хімії, і природничих наук в обсязі, необхідному для розуміння процесів зі спеціальності захист і карантин рослин.

ПР 5. Уміти використовувати статистично-математичні методи та інформаційні технології.

ПР 6. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі, необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін в обсязі, необхідному для освоєння фундаментальних і професійних дисциплін.

ПР 7. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття.

ПР 8. Володіти знаннями з професійних дисциплін  в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи за спеціальністю захист і карантин рослин.

ПР 9. Уміти працювати самостійно та як лідер, а також досягати ефективних результатів за обмежений час, кваліфіковано проектувати та організовувати технологічні процеси для захисту і карантину рослин.

ПР 10. Уміти складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин, використовуючи знання з  спеціалізованих дисциплін.

ПР 11. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.

ПР 12. Уміти ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів під час проведення заходів із захисту і карантину рослин.

ПР 13. Навчати, контролювати і оцінювати професійні навички працівників, задіяних до виконання заходів із захисту і карантину рослин.

ПР 14. Дотримуватись вимог законодавства у сфері захисту і карантину рослин та оперативно реагувати на зміни в законодавстві.

ПР 15. Володіти знаннями з дотримання безпечних умов праці та охорони навколишнього середовища.

Професійні профілі випускників

Фахівець може працювати в аграрних установах різних форм власності на посадах, якими передбачено організацію процесу вирощування та переробки сільськогосподарської продукції і може виконувати роботу та обіймати посади згідно з Національним класифікатором України (ДК 003:2010):

3212 – Агроном відділення (бригади, сільськогосподарської дільниці, ферми, цеху);

3212 – Інспектор із захисту рослин;

3449 – Державний інспектор з карантину рослин

321 – Фахівці в галузі біології та агрономії

Доступ до подальшого навчання

Можливість навчання за програмою другого рівня вищої освіти в галузях, що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра, або суміжною: магістерські (освітньо-наукові /освітньо-професійні) програми вищої освіти.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Поточне опитування, модульний тестовий контроль, курсові роботи, звіти з практики. Підсумковий контроль – екзамен/залік. Підсумкова атестація –публічного захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену.

Здійснюється відповідно до:

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти  в Уманському НУС

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС

Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів.

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти проводиться у формі атестаційного екзамену і захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачою документу встановленого зразка, присудження йому освітнього рівня бакалавр із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр  із захисту  і карантину рослин.

Форма навчання

Денна, заочна

Гарант освітньої програми

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захисту і карантину рослин Крикунов Ігор Володимирович