+38 (04744) 3-20-11
Меню

202 "Захист і карантин рослин" (бакалаври)

Спеціальність 202 "Захист і карантин рослин"

Галузь знань   20 "Аграрні науки та продовольство"

 Кваліфікація, що присвоюється

 Бакалавр зі спеціальності "Захист і карантин рослин"

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання

 Денна, тривалість – 4 роки.

Спеціальні вимоги до зарахування

 Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

 Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Вимоги і положення до кваліфікації

 Кваліфікація Бакалавр з "Захисту і карантину рослин" передбачає здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності за спеціальністю "Захист і карантин рослин", застосовувати теоретичні знання та методи фітосанітарного моніторингу, огляду, аналізу, експертизи, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Профіль програми

 Освітня програма підготовки бакалаврів розрахована на 4 роки навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами  соціально-гуманітарної, фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної  підготовки і професійної та практичної підготовки  в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Бакалавр з "Захисту і карантину рослин" підготовлений, як для продовження навчання для здобуття другого (магістерського) рівня, так і до практичної діяльності, що вимагає передусім теоретичних агрономічних знань, організаційних і практичних навичок захисту сільськогосподарських рослин.

Фахова компетентність Бакалавр з "Захисту і карантину рослин" передбачає: 

  • здатність проводити фітосанітарну діагностику хвороб рослин, комах, кліщів, нематод, гризунів та бур'янів за новітніми принципами і методами;
  • здатність інспектувати об'єкти регулювання з метою забезпечення дотримання фітосанітарних заходів у процесі їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації під час експорту, імпорту, транзиту продукції рослинного походження;
  • здатність розробляти прогноз розвитку і поширення шкідливих організмів, що дозволить реалізувати державну політику у сфері захисту і карантину рослин;
  • здатність виявляти, локалізовувати і ліквідовувати регульовані шкідливі організми за результатами інспектування та фітосанітарної експертизи;
  • здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на об’єктах сільськогосподарського та іншого призначення;
  • здатність оцінювати фітосанітарні ризики (біологічні, екологічні, економічні) внаслідок занесення чи поширення регульованих шкідливих організмів; здатність координувати фітосанітарний моніторинг щодо виявлення, ідентифікації та визначення особливостей біології та екології шкідливих організмів в Україні;
  • здатність комплексно застосовувати методи для довгострокового регулювання, розвитку та поширення  шкідливих організмів до господарськи невідчутного рівня на основі прогнозу, економічних порогів шкідливості, ефективності дії корисних організмів, енергоощадних та природоохоронних технологій, які забезпечують надійний захист рослин і екологічну безпеку довкілля;
  • здатність організовувати заходи із захисту і карантину рослин підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами, діяльність яких пов'язана з користуванням землею, водними об'єктами, вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого призначення, їх реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням;
  • здатність організовувати роботи зі зберігання, транспортування, торгівлі та застосування засобів захисту рослин.

Професійні профілі випускників з прикладами

Освітньо-професійна підготовка Бакалавр з "Захисту і карантину рослин" формує уміння та здатності для реалізації виконавських, консультативних, агрономічних і комунікативних виробничих функцій.

Бакалавр з "Захисту і карантину рослин" підготовлений до здійснення таких видів діяльності, що відповідають Державному класифікатору видів економічної діяльності: вирощування однорічних і дворічних культур (зернових, бобових і насіння олійних); вирощування рису, тютюну, прядивних, пряних, ароматичних і лікарських культур, вирощування квітів вирощування зрізаних квітів і квітів у бутонах вирощування насіння квітів, вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, вирощування винограду, вирощування тропічних і субтропічних фруктів, вирощування цитрусових, вирощування зерняткових і кісточкових культур, вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників, вирощування культур для виробництва напоїв,  вирощування пряних, ароматичних і лікарських рослин, вирощування інших багаторічних культур, відтворення рослин, змішане сільське господарство, допоміжна діяльність у рослинництві, оброблення насіння для відтворення.

Бакалавр зі спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" може виконувати таку роботу та обіймати такі посади, що відповідають Національному класифікатору України: Класифікатор професій ДК 003:2010: Інспектора із захисту рослин;  Державного інспектора з карантину рослин.

 Доступ до подальшого навчання

 Бакалавр зі спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" підготовлений для подальшого здобуття повної вищої освіти та освітнього рівня магістра за спеціальністю 202 "Захист і карантин рослин".

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

 Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до Положення УНУС «Про рейтингову систему оцінювання знань».

 Критерії оцінювання знань і умови визначення навчального рейтингу з кожної дисципліни затверджуються кафедрою і доводяться до відома студентів на першому занятті.

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

 Державна атестація на здобуття кваліфікації Бакалавр з "Захисту і карантину рослин" в УНУС провадиться у формі комплексного підсумкового іспиту.

 Державну атестацію випускників здійснює екзаменаційна комісія УНУС. Умовою допуску студента до комплексного підсумкового іспиту є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

Декан факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Сергій Васильович Щетина, канд. с.-г. н., доцент