Меню

Освітня програма "Садівництво та виноградарство "(магістри)

203 «Садівництво та виноградарство» (магістр)

 

Спеціальність   203 «Садівництво та виноградарство»

Кваліфікація, що присвоюється 

Магістр із садівництва та виноградарства

Освітній рівень

Другий (магістерський)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Профіль програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців з плодівництва, овочівництва та виноградарства із широким діапазоном до працевлаштування, здатних самостійно розв’язувати комплексні спеціалізовані завдання у педагогічній, науково-дослідній, проектно-технологічній та управлінській системах галузі садівництва та виноградарства. Програма охоплює дисципліни, що передбачають поєднання теоретичних аспектів із практичними прикладами майбутньої діяльності, що дає можливість студентам набути необхідних навичок проведення науково-дослідних, проектно-технологічних, виробничо-технологічних робіт з впровадженням результатів інноваційної діяльності. Забезпечує потребу агропідприємств у висококваліфікованих фахівцях, які мають високу практичну підготовку та здатні виконувати поставлені завдання в галузі садівництва й виноградарства на виробництві.

Загальний обсяг освітньої програми – 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: дисципліни вільного вибору – 31,5 кредити. Програма відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України, так і міжнародним зразкам щодо вищої  освіти з підготовки магістрів аграрного профілю 

Ключові результати навчання

Загальні компетентності

ЗК 1. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 3.  Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

 ЗК 5. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети.  ЗК 6. Здатність до виконання дослідницької роботи з елементами наукової новизни.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

ФК 1. Готовність до комунікації в усній та письмовій формах на іноземній мові в межах вирішення завдань професійної діяльності

ФК 2. Готовність керувати колективом у сфері особистої професійної діяльності з умінням толерантно сприймати соціальні, етнічні та культурні відмінності.

ФК 3. Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або інноваційної діяльності у  галузі садівництва та виноградарства.

ФК 4.  Здатність застосовувати нові підходи для аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення і самостійного вирішення проблем у професійній діяльності.

ФК 5. Здатність формувати судження за умов недостатньої або обмеженої інформації, ясно і недвозначно доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців.

ФК 6. Уміння використовувати результати наукових досліджень щодо забезпечення інтенсивних технологій, враховуючи їх особливості та користуючись передовим досвідом їх впровадження, розробляти наукові основи інтенсивних технологій вирощування плодів, овочів та винограду культур.

ФК 7. Здатність обґрунтовувати завдання досліджень, самостійно організовувати і  обирати методи експериментальної роботи, інтерпретувати та представляти результати наукових експериментів, впроваджувати їх у виробництво.

ФК 8. Уміння складати практичні рекомендації по використанню результатів наукових досліджень. Представляти їх у формі звітів, рефератів, публікацій та публічних обговорень.

ФК 9.  Проектно-технологічна діяльність:

- готовність застосовувати різноманітні методологічні підходи до моделювання та проектування сортів, систем захисту рослин, елементів і прийомів сучасних технологій виробництва плодоовочевої продукції та винограду;

- здатність використовувати інноваційні процеси в агропромисловому комплексі при проектуванні та реалізації екологічно-безпечних, економічно-ефективних технологій виробництва плодоовочевої продукції та винограду;- здатність розробляти адаптивні системи землеробства для сільськогосподарських установ.

Програмні результати навчання

ПР 1.Знати та розуміти фундаментальні та прикладні аспекти плодівництва, овочівництва та виноградарства як науки і виробничої галузі.

ПР 2.Уміти використовувати методологію наукових досліджень і дослідної справи у професійній діяльності.

ПР 3. Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та /або практичних задач і проблем плодівництва, овочівництва, виноградарства, грибівництва.

ПР 4. Знати правові норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації економічно-ефективних і безпечних виробничих і дослідницьких проектів.

ПР 5. Використовувати сучасні методи обробки та інтерпретації інформації під час  наукових досліджень та/або інноваційної діяльності.

ПР 6. Уміти самостійно планувати і виконувати дослідницькі та/або інноваційні завдання, формулювати висновки за одержаними результатами.

ПР 7. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності, реалізації комплексних наукових і виробничих проектів з врахуванням наявних ресурсів та часових обмежень.

ПР 8. Знати сучасні методи та інструментальні засоби досліджень, зокрема, основ біометрії та математичного моделювання.

ПР 9. Спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільних сферах діяльності.

ПР 10. Доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу.

ПР 11. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до прийняття рішень.

ПР 12. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів і методів науково-дослідницької та виробничої діяльності в плодівництві, овочівництві та виноградарстві.

ПР 13. Володіти основами бізнесового проектування і маркетингового оцінювання виконання і впровадження інноваційних розробок.

ПР 14. Вибирати оптимальну стратегію ведення наукових досліджень та господарювання в галузі плодівництва, овочівництва та виноградарства залежно від комплексу умов.

ПР 15. Проведення консультацій з питань інноваційних технологій в плодоовочівництві та виноградарстві.

Професійні профілі випускників

Магістр зі спеціальності «Садівництво та виноградарство» здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

121   Керівники підприємств, установ та організацій

122   Керівники виробничих та інших основних підрозділів

1221 Керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі

1221.1        Головні фахівці - керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі

1221.2        Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі

1311 Керівники малих підприємств без апарату управління в сільському, мисливському, водному господарствах, лісівництві, рибному промислі

2213 Професіонали в агрономії, водному господарстві, зооінженерії, лісівництві, меліорації та природно-заповідній справі

2213.1        Наукові співробітники (агрономія, водне господарство, зооінженерія, лісівництво, меліорація та природно-заповідна справа)

2213.2        Агрономи, гідротехніки, зооінженери, лісоводи та професіонали споріднених професій

2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів.

Доступ до подальшого навчання

Магістр зі спеціальності «Садівництво та виноградарство» може продовжити навчання в університеті як здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Доктор філософії»

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти  в Уманському НУС

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС

Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, підготовлена і успішно захищена дипломна робота

Форма навчання

Денна, заочна

Гарант освітньої програми

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри плодівництва та виноградарства Буцик Роман Миколайович