Меню

Освітня програма "Садівництво та виноградарство" (бакалавр)

203 «Садівництво та виноградарство» (бакалавр)

 

Спеціальність   203 «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство»

Кваліфікація, що присвоюється 

Бакалавр із садівництва, плодоовочівництва та виноградарства

Освітній рівень

Перший (бакалаврський)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Профіль програми

Формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь і навичок для професійної діяльності у сфері плодівництва, овочівництва та виноградарства, вирішення спеціалізованих практичних проблем аграрного виробництва. Програма базується на сучасних наукових знаннях плодівництва, овочівництва, виноградарства, актуальних напрямів сучасних досліджень у даній галузі; традиційних та інноваційних підходів до організації виробничого процесу. Передбачає набуття вмінь і навичок проектування і володіння методами організації технологічних заходів вирощування плодових, овочевих рослин і винограду,  практичне застосування сучасних технологій. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у галузі садівництва, овочівництва і виноградарства

Загальний обсяг освітньої програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: дисципліни вільного вибору – 60 кредитів. Програма відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України, так і міжнародним зразкам щодо вищої  освіти з підготовки фахівців аграрного профілю 

Ключові результати навчання

Загальні компетентності

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 4 .Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 10. Здатність працювати в команді.

ЗК 11. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

ФК 1. Здатність використовувати базові знання зі спеціалізованих підрозділів аграрної науки (плодівництво, овочівництво, виноградарство, ягідництво, грибівництво, рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, агрохімія, ґрунтознавство, механізація, захист рослин).
ФК 2. Здатність використовувати навички для вирощування посадкового матеріалу плодових, ягідних культур і винограду, розмноження овоче-баштанних рослин у відкритому і закритому ґрунті та грибів.
ФК 3. Здатність використовувати на практиці основні біологічні і агротехнологічні концепції, правила і теорії, пов’язані з плодовими, овочевими рослинами і виноградом.
ФК 4. Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів плодових, овочевих рослин і винограду для розв’язання виробничих технологічних задач, у тому числі для їх зберігання і переробки.
ФК 5. Здатність оцінювати, інтерпретувати і синтезувати теоретичну інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у галузі садівництва та виноградарства.
ФК 6. Здатність застосовувати методи статистичної обробки дослідних даних, пов’язаних з технологічними та селекційними процесами у плодівництві, овочівництві і виноградарстві.
ФК 7. Здатність науково обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту рослин з урахуванням їхніх хімічних і фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище.
ФК 8. Здатність використовувати факти і досвід новітніх сучасних досягнень у садівництві і виноградарстві.
ФК 9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Програмні результати навчання

1. Аналізувати основні етапи і закономірності історичного розвитку для формування громадської позиції.
2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.
3. Обговорювати і пояснювати основи, що сприяють розвитку загальної політичної культури та активності, формуванню національної гідності й патріотизму, соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання економіки й права.
4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі садівництва та виноградарства.
5. Вільне спілкування українською та іноземною мовами з професійних питань, зокрема знання спеціальної термінології для проведення аналізу спеціальної літератури.
6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних розділів природничих і математичних наук в обсязі, необхідному для досягнення інших результатів навчання, передбачених освітньою програмою.
7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі, необхідному для досягнення інших результатів навчання, передбачених освітньою програмою.
8. Володіти методами опрацювання даних у садівництві і виноградарстві.
9. Володіти методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, а також культивування об’єктів і підтримання стабільності плодоовочевих агроценозів із збереженням природного різноманіття.
10. Аналізувати та інтегрувати знання в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі садівництва та виноградарства.
11. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення виробничих проблем
відповідно до зональних умов.
12. Проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого та посадкового матеріалу плодоовочевих культур та винограду відповідно до встановлених вимог.
13. Проектувати та організовувати заходи вирощування високоякісної плодово-ягідної продукції та винограду відповідно до чинних вимог.
14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування овочебаштанної продукції та грибів відповідно до чинних вимог.
15. Планувати економічно вигідне виробництво плодоовочевої продукції та винограду.
16. Організовувати результативні і безпечні умови роботи.
17. Володіти знаннями і навичками, необхідними для вирішення виробничих завдань, пов’язаних з професійною діяльністю.

Професійні профілі випускників

Бакалавр зі спеціальності «Садівництво та виноградарство» здатний для організаційно-керівницької діяльності в системі аграрного сектору України. Фахівець може працювати в аграрних установах різних форм власності на посадах, якими передбачено організацію процесу вирощування та переробки сільськогосподарської продукції і може виконувати роботу та обіймати посади згідно з Національним класифікатором України (ДК 003:2010):

3212 Технолог із агрономії, агротехнік. Фахівець з плодоовочівництва та виноградарства. Спеціаліст з організації та ведення фермерського господарства. Агроном відділення (бригади, сільськогосподарської дільниці, ферми, цеху).

2213.2 Керівник сільськогосподарського підприємства, у т.ч. фермерського. Головний агроном та агроном сільськогосподарського підприємства. Агроном-інспектор. Агроном-хімік. Агроном-менеджер. Менеджер-консультант з агрономії

Доступ до подальшого навчання

Продовження навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти  в Уманському НУС

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС

Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений атестаційний екзамен або захищена кваліфікаційна робота

Форма навчання

Денна, заочна

Гарант освітньої програми

Доктор сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри плодівництва і виноградарства Яковенко Роман Володимирович

Дата розміщення: 21 травня 2019 року