+38 (04744) 3-20-11
Меню

Освітня програма "Садівництво та виноградарство" (бакалавр)

203 «Садівництво та виноградарство» (бакалавр)

 

Спеціальність   203 «Садівництво та виноградарство»

Кваліфікація, що присвоюється 

Бакалавр із садівництва та виноградарства

Освітній рівень

Перший (бакалаврський)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Профіль програми

Формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь і навичок для професійної діяльності у сфері плодівництва, овочівництва та виноградарства, вирішення спеціалізованих практичних проблем аграрного виробництва. Програма базується на сучасних наукових знаннях плодівництва, овочівництва, виноградарства, актуальних напрямів сучасних досліджень у даній галузі; традиційних та інноваційних підходів до організації виробничого процесу. Передбачає набуття вмінь і навичок проектування і володіння методами організації технологічних заходів вирощування плодових, овочевих рослин і винограду,  практичне застосування сучасних технологій. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у галузі садівництва, овочівництва і виноградарства

Загальний обсяг освітньої програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: дисципліни вільного вибору – 60 кредитів. Програма відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України, так і міжнародним зразкам щодо вищої  освіти з підготовки фахівців аграрного профілю 

Ключові результати навчання

Загальні компетентності

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя

ЗК 3 .Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово

ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою

ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

ЗК 8. Навички здійснення безпечної діяльності

ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

ЗК 10. Здатність працювати в команді

ЗК 11. Прагнення до збереження навколишнього середовища

ЗК 12. Розуміння вимог до діяльності за спеціальністю Садівництво та виноградарство, зумовлених забезпеченням сталого розвитку України

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

ФК 1. Здатність обирати та використовувати базові знання зі спеціалізованих підрозділів аграрної науки

ФК 2. Практично використовувати навички з вирощування посадкового матеріалу плодових, ягідних культур і винограду, розмноження овоче-баштанних рослин у відкритому і закритому ґрунті та грибів

ФК 3. Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних  концепцій, правил і теорій, пов’язаних з плодовими, овочевими рослинами і виноградом

ФК 4. Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів плодових рослин і винограду для розв’язання виробничих технологічних задач

ФК 5. Оцінювання, інтерпретація і синтез теоретичної інформації та практичних виробничих і дослідних даних в області садівництва та виноградарства

ФК 6. Обчислювальні навички та навички обробки дослідних  даних, пов’язаних із інформацією з плодівництва, овочівництва і виноградарства

ФК 7. Уміння науково-обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту рослин, з урахуванням їхніх хімічних і фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище

ФК 8. Використання фактів і досвіду новітніх сучасних досягнень у садівництві і виноградарстві

ФК 9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

ФК 10. Розуміння фундаментальних основ і використання практичних навичок вирощування плодових, овочевих культур і винограду

ФК 11. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у конкретних виробничих і економічних умовах

Програмні результати навчання

ПР 1. Аналізувати основні етапи і закономірності історичного розвитку для формування громадської позиції

ПР 2. Прагнути  до самоорганізації та самоосвіти

ПР 3. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі садівництва та виноградарства

ПР 4. Відтворювати знання української та іноземної мов, зокрема спеціальної термінології для проведення літературного пошуку

ПР 5. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних розділів математики, фізики і хімії в обсязі, необхідному для володіння відповідними навичками в галузі садівництва і виноградарства

ПР 6. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі, необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін

ПР 7. Володіти  статистичними методами опрацювання даних у садівництві і виноградарстві

ПР 8. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, а також культивування об’єктів і підтримання стабільності  плодоовочевих агроценозів із збереженням природного різноманіття

ПР 9. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підготовки  в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі садівництва та виноградарства

ПР 10. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення виробничих проблем  відповідно до зональних умов

ПР 11. Проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого та посадкового матеріалу плодоовочевих культур  та винограду відповідно до встановлених вимог

ПР 12. Проектувати та організовувати заходи вирощування високоякісної плодово-ягідної продукції та винограду  відповідно до діючих вимог

ПР 13. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування овоче-баштанної продукції та грибів  відповідно до діючих вимог

ПР 14. Планувати економічно вигідне виробництво плодоовочевої продукції та винограду

ПР 15. Організовувати результативні і безпечні  умови роботи

ПР 16. Володіти знаннями і навичками, необхідними для вирішення виробничих завдань, пов’язаних з професійною діяльністю

Професійні профілі випускників

Бакалавр зі спеціальності «Садівництво та виноградарство» здатний для організаційно-керівницької діяльності в системі аграрного сектору України. Фахівець може працювати в аграрних установах різних форм власності на посадах, якими передбачено організацію процесу вирощування та переробки сільськогосподарської продукції і може виконувати роботу та обіймати посади згідно з Національним класифікатором України (ДК 003:2010):

3212 Технолог із агрономії, агротехнік. Фахівець з плодоовочівництва та виноградарства. Спеціаліст з організації та ведення фермерського господарства. Агроном відділення (бригади, сільськогосподарської дільниці, ферми, цеху).

2213.2 Керівник сільськогосподарського підприємства, у т.ч. фермерського. Головний агроном та агроном сільськогосподарського підприємства. Агроном-інспектор. Агроном-хімік. Агроном-менеджер. Менеджер-консультант з агрономії

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр зі спеціальності «Садівництво та виноградарство» може продовжити навчання в університеті як здобувач другого освітнього ступеня вищої освіти «Магістр»

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти  в Уманському НУС

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС

Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений атестаційний екзамен або захищена кваліфікаційна робота

Форма навчання

Денна, заочна

Гарант освітньої програми

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри плодівництва та виноградарства Яковенко Роман Володимирович

Дата розміщення: 21 травня 2019 року