+38 (04744) 3-20-11
Меню

203 "Садівництво та виноградарство" (бакалаври)

Спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство"

Галузь знань   20 "Аграрні науки та продовольство"

 Кваліфікація, що присвоюється

 Бакалавр зі спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство"

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Спеціальні вимоги до зарахування

 Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

 Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Вимоги і положення до кваліфікації

 Кваліфікація Бакалавр зі спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство" передбачає ґрунтовну агрономічну підготовку, здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у галузі плодоовочівництва і виноградарства.

Профіль програми

 Освітня програма підготовки бакалаврів розрахована на 4 роки навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами  соціально-гуманітарної, фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної  підготовки і професійної та практичної підготовки  в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

 Бакалавр зі спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство" підготовлений як для продовження навчання для здобуття другого (магістерського) рівня, так і до практичної діяльності, що вимагає передусім теоретичних агрономічних знань, організаційних і практичних навичок вирощування плодоовочевих рослин і винограду.

Фахова компетентність бакалавра зі спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство" передбачає:

  • здатність обирати та використовувати базові знання зі спеціалізованих підрозділів аграрної науки (селекції плодових, овочевих рослин і винограду,  агрометеорології, ґрунтознавства, землеробства, механізації в садівництві і виноградарстві, фітопатології, ентомології, фітофармакології і т. інше);
  • здатність практично використовувати навички з вирощування посадкового матеріалу плодових, ягідних культур і винограду, розмноження овоче-баштанних рослин у відкритому і закритому ґрунті та грибів;
  • уміння демонструвати знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних  концепцій, правил і теорій, пов’язаних з плодовими, овочевими рослинами і виноградом;
  • уміння застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів плодових рослин і винограду для розв’язання виробничих технологічних задач, у т.ч. для їх зберігання і переробки; оцінювання, інтерпретація і синтез теоретичної інформації та практичних виробничих і дослідних даних в області садівництва та виноградарства;
  • обчислювальні навички та навички обробки дослідних  даних, пов’язаних із інформацією з плодівництва, овочівництва і виноградарства;
  • уміння науково-обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту рослин, з урахуванням їхніх хімічних і фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище; 
  • використання фактів і досвіду новітніх сучасних досягнень у садівництві і виноградарстві;
  • здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
  • розуміння фундаментальних основ і використання практичних навичок вирощування плодоовочевих культур і винограду культур.

Професійні профілі випускників з прикладами

 Освітньо-професійна підготовка бакалавра зі спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство" формує уміння та здатності для реалізації виконавських, консультативних, агрономічних і комунікативних виробничих функцій.

 Бакалавр зі спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство" підготовлений до здійснення таких видів діяльності, що відповідають Державному класифікатору видів економічної діяльності: вирощування квітів, вирощування зрізаних квітів і квітів у бутонах, вирощування насіння квітів, вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, вирощування винограду, вирощування тропічних і субтропічних фруктів, вирощування цитрусових, вирощування зерняткових і кісточкових культур, вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників, вирощування культур для виробництва напоїв,  вирощування пряних, ароматичних і лікарських рослин, вирощування інших багаторічних культур, відтворення рослин, змішане сільське господарство, допоміжна діяльність у рослинництві, післяурожайна діяльність.

 Бакалавр зі спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство" може виконувати таку роботу та обіймати такі посади, що відповідають Національному класифікатору України: Класифікатор професій ДК 003:2010: фахівець з плодоовочівництва і виноградарства, спеціаліст з організації та ведення фермерського господарства, спеціаліст з бджільництва, агроном бригади (відділення, сільськогосподарської дільниці), агротехнік.

 Доступ до подальшого навчання

 Бакалавр зі спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство" підготовлений для подальшого здобуття повної вищої освіти та освітнього  рівня магістра за спеціальністю 203 "Садівництво та виноградарство".

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

 Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до Положення УНУС «Про рейтингову систему оцінювання знань».

 Критерії оцінювання знань і умови визначення навчального рейтингу з кожної дисципліни затверджуються кафедрою і доводяться до відома студентів на першому занятті.

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

 Державна атестація на здобуття кваліфікації бакалавра зі спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство" в УНУС провадиться у формі комплексного підсумкового іспиту.

 Державну атестацію випускників здійснює екзаменаційна комісія УНУС. Умовою допуску студента до комплексного підсумкового іспиту є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

Форма навчання

 Денна, тривалість – 4 роки.

Декан факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Сергій Васильович Щетина,  канд. с.-г. н., доцент