Меню

Освітня програма "Екологія" (молодший бакалавр)

101 «Екологія» ( молодший бакалавр)

Спеціальність 101 «Екологія»

Кваліфікація, що присвоюється 

101«Екологія» ( молодший бакалавр)

Молодший бакалавр з екології

Освітній рівень

Початковий рівень вищої освіти

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

 

Профіль програми

Програма базується на сучасних наукових знаннях екології, структура та функціональні компоненти екосистем різного рівня та походження; антропогенний вплив на довкілля та оптимізація природокористування, традиційних та інноваційних підходах до їх вирішення.

Загальний обсяг освітньої програми – 120 кредитів ЄКТС, в т.ч.: дисципліни вільного вибору – 31 кредит. Програма відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України, так і міжнародним зразкам щодо вищої  освіти з підготовки фахівців відповідного профілю.

Ключові результати навчання

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.

ЗК 2. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 3. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою, як усно, так і письмово.

ЗК 5. Здатність спілкуватися іноземною мовами.

ЗК 6. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК 7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК 8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК 9. Здатність працювати в команді.

ЗК 10. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК 12. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК 1. Знання та розуміння теоретичних основ загальної екології,  заповідної справи та прикладної екології.

СК 2. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук.

СК 3. Розуміння основних теоретичних положень, концепцій та принципів математичних та соціально-економічних наук.

СК 4. Знання сучасних досягнень національного та міжнародного екологічного законодавства.

СК 5. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю.

СК 6. Здатність до використання основних принципів та складових екологічного управління.

СК 7. Здатність проводити екологічний моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища.

СК 8. Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі.

СК 9. Здатність до участі в розробці системи управління та поводження з відходами виробництва та споживання.

СК 10. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень.

СК 11. Здатність інформувати громадськість про стан  екологічної безпеки та збалансованого природокористування.

СК 12. Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення регіональних та транскордонних екологічних проблем.

СК 13. Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними проектами.

Програмні результати навчання

ПР01. Демонструвати розуміння основних принципів управління природоохоронними діями та/або екологічними проектами.

ПР02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та природокористування.

ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування.

ПР04. Використовувати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки.

ПР05. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження на довкілля.

ПР06. Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно- біологічного різноманіття.

ПР07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду.

ПР08. Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень.

ПР09.Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення.

ПР10. Уміти застосовувати програмні засоби, інформаційні технології для забезпечення екологічних компетентностей.

ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище.

ПР12. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо проблем та формування територій природно-заповідного фонду та екологічної мережі.

ПР13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології.

ПР14. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу.

ПР15. Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження екологічних проектів.

ПР16. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо проблем та формування територій природно-заповідного фонду та екологічної мережі.

ПР17. Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки реалізації комплексних природоохоронних заходів.

ПР18. Поєднувати навички самостійної та командної роботи за для отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень.

ПР19. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти.

 

Придатність до працевлаштування

 

Здійснюється за виконанням фахової діяльності згідно до найменувань видів екологічної діяльності, поданих у Національному класифікаторі України ДК 003:2010:

2213.2 Інженер з охорони природних екосистем; 2213.2 Інженер з природокористування; 2149.2  Інженер з техногенно-екологічної безпеки .

 

 

 

Доступ до подальшого навчання

Можливість навчання за програмою першого рівня вищої освіти в галузях, що узгоджується з отриманим дипломом молодшого бакалавра.

Випускники, які успішно пройшли державну атестацію і отримали освітній рівень “Молодший бакалавр” можуть продовжувати навчання за скороченим терміном навчання. Скорочений термін передбачає як організацію навчального процесу за інтегрованими навчальними планами (окремі потоки), так і шляхом зарахування зазначених осіб на вакантні місця 2-3 курсів загальних потоків.

 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС.

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС.

Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС.

Вимоги до випуску

Система оцінювання знань за дисциплінами освітньо-професійної програми складається з поточного та підсумкового контролю Поточний контроль знань здобувачів проводиться в усній формі (опитування), модульний тестовий контроль;  курсова робота, щоденник з практики. Підсумковий контроль – екзамен/залік (за сумою накопичених протягом вивчення дисципліни балів). Підсумкова атестація – комплексний кваліфікаційний екзамен.

Форма навчання

Денна.

Гарант освітньо професійної програми

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності  Наталія ГНАТЮК