Меню

Освітня програма "Овочівництво "(магістри)

203 «Овочівництво» (магістр)

 

Спеціальність   203 «Овочівництво»

Кваліфікація, що присвоюється 

Магістр із садівництва, плодоовочівництва та виноградарства

Освітній рівень

Другий (магістерський)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Профіль програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців з плодівництва, овочівництва та виноградарства із широким діапазоном до працевлаштування, здатних самостійно розв’язувати комплексні спеціалізовані завдання у педагогічній, науково-дослідній, проектно-технологічній та управлінській системах галузі садівництва та виноградарства. Програма охоплює дисципліни, що передбачають поєднання теоретичних аспектів із практичними прикладами майбутньої діяльності, що дає можливість студентам набути необхідних навичок проведення науково-дослідних, проектно-технологічних, виробничо-технологічних робіт з впровадженням результатів інноваційної діяльності. Забезпечує потребу агропідприємств у висококваліфікованих фахівцях, які мають високу практичну підготовку та здатні виконувати поставлені завдання в галузі садівництва й виноградарства на виробництві.

Загальний обсяг освітньої програми – 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: дисципліни вільного вибору – 31,5 кредити. Програма відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України, так і міжнародним зразкам щодо вищої  освіти з підготовки магістрів аграрного профілю 

Ключові результати навчання

Загальні компетентності

ЗК.1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК.2. Здатність виявляти, ставити, вирішувати проблеми

професійного спрямування.

ЗК.3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК.4. Здатність розробляти та управляти проєктами.

ЗК.5. Здатність працювати в команді.

ЗК.6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК.7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК1. Здатність керувати колективом та складними робочими процесами, толерантно сприймати соціальні, етнічні та культурні відмінності.

СК2. Здатність критично осмислювати і прогнозувати стан і перспективи розвитку садівництва та виноградарства.

СК3. Здатність приймати ефективні рішення за умов недостатньої або обмеженої інформації, чітко і недвозначно доводити знання, аргументацію та власні висновки до фахівців і нефахівців.

СК4. Здатність використовувати результати наукових досліджень для забезпечення розвитку садівництва та виноградарства, розробляти наукові основи інтенсивних технологій вирощування плодів, овочів і винограду.

СК5. Здатність розробляти адаптивні системи землеробства для сільськогосподарських установ.

СК6. Здатність презентувати результати професійної та наукової діяльності фахівцям і нефахівцям. СК7.

Здатність використовувати нормативно-законодавчу базу з метою правового захисту об’єктів інтелектуальної власності, які розробляються та застосовуються в технологічних процесах аграрних формувань.

СК8. Здатність розробляти та моделювати інноваційні технології виробництва овочевої продукції.

Програмні результати навчання

РН1. Спеціалізовані концептуальні знання фундаментальних і прикладних аспектів плодівництва, овочівництва та виноградарства на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або інноваційної діяльності у галузі садівництва та виноградарства.

РН2. Інтегрувати знання з різних галузей для розв’язання теоретичних та/або практичних задач і проблем плодівництва, овочівництва, виноградарства, грибівництва.

РН3. Відшуковувати необхідну інформацію у науково-технічній літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати та оцінювати цю інформацію.

РН4. Розробляти та реалізовувати наукові та інноваційні проєкти з урахуванням цілей, наявних обмежень, а також соціальних, економічних, екологічних і правових аспектів.

РН5. Застосовувати сучасні методи та засоби досліджень, зокрема, біометричні, математичного і комп’ютерного моделювання для розв’язання складних задач садівництва та виноградарства.

РН6. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземними мовами з професійних та наукових питань, обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, впровадження проєктів, інновації та/або управління виробництвом у галузі аграрних наук і продовольства.

РН7. Презентувати і обговорювати результати досліджень і проєктів, аргументи і висновки до фахівців і широкого загалу.

РН8. Приймати ефективні рішення у сфері садівництва та виноградарства, визначати цілі та завдання, генерувати і порівнювати альтернативи, аналізувати сценарії та ризики.

РН9. Здійснювати бізнес-проєктування і маркетинговий аналіз інноваційних проєктів.

РН10. Здійснювати консультування та експертизу з питань інноваційних технологій у плодоовочівництві та виноградарстві.

РН11. Забезпечувати охорону інтелектуальної власності.

РН12. Проектувати та організовувати впровадження інноваційних заходів виробництва високоякісної продукції овочівництва у відкритому і закритому ґрунті.

Професійні профілі випускників

Фахівець підготовлений до роботи за видом діяльності згідно галузевого стандарту вищої освіти та Державного класифікатора професій ДК 003:2010. Вони можуть займати первинні посади: керівника підприємства, установи, організації у сфері аграрного виробництва; директора (заступника директора) агрохолдингу, фермерського господарства; наукового співробітника, асистента чи викладача у навчальному закладі; агронома-овочівника; агронома-консультанта; агронома бригади (відділення, сільськогосподарської дільниці); агротехніка; фахівця з плодоовочівництва і виноградарства; фахівця із захисту плодових, овочевих рослин та винограду; фахівця тепличного господарства; спеціаліста з організації та ведення фермерського господарства. Адміністративна, управлінська та дослідницька діяльність у сфері садівництва, плодоовочівництва та виноградарства.

Доступ до подальшого навчання

Магістр зі спеціальності «Овочівництво» може продовжити навчання в університеті як здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Доктор філософії»

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти  в Уманському НУС

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС

Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, підготовлена і успішно захищена дипломна робота

Форма навчання

Денна, заочна

Гарант освітньої програми

Доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри плодівництва та виноградарства Яценко Наталія Василівна