+38 (04744) 3-20-11
Меню

Освітня програма "Садівництво та виноградарство" (доктор філософії)

203 «Садівництво та виноградарство» (доктор філософії)

 

Спеціальність   203 «Садівництво та виноградарство»

Кваліфікація, що присвоюється 

Доктор філософії з садівництва та виноградарства

Освітній рівень

Третій (освітньо-науковий)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Профіль програми

Освітньо-наукова, дослідницька та прикладна, базується на сучасних наукових знаннях з плодівництва, виноградарства, наукових дослідженнях, спрямованих на розробку раціональних схем (протоколів) етапності і комплексності проектів з дослідження і вирощування плодових, ягідних, субтропічних, декоративних культур і винограду. Наукові дослідження з новими та удосконаленими, практично спрямованими і цінними теоретичними і методичними результатами. Системне розуміння напряму підготовки та володіння методами наукових досліджень в області садівництва та виноградарства

Загальний обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми – 60 кредитів ЄКТС, в т.ч.: дисципліни вільного вибору  – 15 кредитів. Програма відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України, так і міжнародним зразкам щодо вищої  освіти з підготовки доктора філософії з садівництва та виноградарства 

Ключові результати навчання

Загальні компетентності

ЗК. 1. Креативність, здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

ЗК. 2. Здатність до критичного аналізу та оцінювання сучасних наукових досягнень при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, в тому числі в міждисциплінарних областях

ЗК 3. Здатність приймати обґрунтовані рішення, планувати і здійснювати комплексні дослідження на сучасному рівні з використанням новітніх інформаційних і комунікаційних технологій на основі цілісного системного наукового світогляду з використанням знань в області історії і філософії науки

ЗК. 4. Здатність виявляти, отримувати й аналізувати інформацію з різних джерел, організовувати та керувати інформацією

ЗК. 5. Здатність розробляти та управляти науковими проектами, ініціювати організації досліджень в галузі науково-дослідницької та інноваційної діяльності з урахуванням фінансування науково-дослідницьких робіт

ЗК. 6. Здатність до участі в науковій кооперації (міжгалузевій, міжнародній тощо)

ЗК. 7.  Здатність презентувати результати своїх досліджень

ЗК. 8. Дотримання норм наукової етики, авторського і суміжних прав інтелектуальної власності; державної та міжнародної систем правової охорони інтелектуальної власності

ЗК. 9. Здатність здійснювати науково-дослідну та науково-виробничу діяльність зберігаючи природне та культурне надбання

ЗК. 10. Комплексність у педагогічній діяльності щодо організації та здійснення освітнього процесу, навчання, виховання, розвитку і професійної підготовки студентів до певного виду професійно-орієнтованої діяльності

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

ФК 1. Здатність формулювати наукову проблему, розробляти робочі гіпотези, визначати актуальність, мету, завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети, оцінювати необхідні ресурси та час для реалізації, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики

ФК 2. Здатність до комплексності проведення досліджень у галузі садівництва та виноградарства

ФК 3. Вміння володіти інформацією щодо сучасного стану і тенденцій розвитку світових і вітчизняних технологій вирощування плодових, ягідних, декоративно-листяних культур та винограду

ФК 4. Вміння формалізовувати фахові прикладні задачі в галузі садівництва та виноградарства, алгоритмізовувати їх

ФК 5. Здатність до встановлення природних передумов застосування конкретних модифікацій і методів досліджень, вибору раціональної методики польових і лабораторних робіт та оцінки необхідної точності вимірювань і якості кінцевих побудов, що необхідно підтвердити на прикладі власного дослідження

ФК 6. Вміння розробляти структурно-логічну схему підготовки фахівців зі спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» та підготовки освітніх програм

ФК 7. Здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати проведених експериментів і досліджень; робити висновки на основі одержаних досліджень, застосовувати їх у науковій та практичній сфері, володіти методами і технологіями обробки науково-практичної інформації

ФК 8. Вміння обробляти отримані експериментальні дані, встановлювати аналітичні і статистичні залежності між ними і досліджуваними параметрами на основі застосування стандартних математичних пакетів обробки інформації

ФК 9. Вміння розробляти систему експериментальних досліджень для практичного підтвердження теоретичних допущень та реалізувати її у вигляді технологічного процесу

ФК 10. Здатність створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких може бути визнана на національному та міжнародному рівнях

ФК 11. Здатність брати участь у критичних діалогах,  наукових дискусіях на міжнародному рівні, відстоювати свою власну позицію, до підприємництва та прояву ініціативи щодо впровадження у виробництво результатів дисертаційного дослідження

ФК 12. Вміння користуватись нормативно-правовою базою та організовувати роботи відповідно до галузевих вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці

ФК 13. Знання і дотримання норм наукової етики і академічної доброчесності

Програмні результати навчання

ПР. 1. Демонструвати системний науковий світогляд, дотримуватися професійної етики та розширювати загальний культурний кругозір

ПР. 2. Аналізувати виробничо-дослідні проблеми та процеси, використовувати на практиці методи природничо-наукових та фахових дисциплін в різноманітних видах своєї професіональної діяльності з садівництва та виноградарства

ПР. 3. Досконало володіти загальною та спеціальною методологію наукового пізнання, застосовувати її у науковій та педагогічній діяльності

ПР. 4. Оцінювати, обробляти та проаналізувати отриману інформацію

ПР. 5. Досягнення ефективного ділового спілкування й ефективної діяльності на виробництві, дотримуючись принципів професійної етики, використовуючи соціологічні, психологічні методи. Забезпечувати сприятливий психологічний клімат в колективі

ПР. 6. Створювати і проводити роз’яснювальну роботу щодо безпечних умов праці

ПР. 7. Задовольняти критерії особистого інтелектуального та  професійного рівня

ПР. 8. Аналізувати результати різних аспектів професійної діяльності

ПР. 9. Професійно презентувати та обговорювати результати наукової роботи українською та іноземною мовами в усній та письмовій формі, повністю розуміти іншомовні наукові тексти зі спеціальності

ПР. 10. Накопичувати знання і навички з різних аспектів професійної діяльності, діяти соціально свідомо і відповідально на основі етичних мотивів, приймати обґрунтовані рішення, саморозвиватися і самовдосконалюватися

ПР. 11. Здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, вміння логічно і послідовно доводити інформацію під час професійного та соціально-побутового спілкування

ПР. 12. Володіти методами  і формами організації і проведення навчально-методичної роботи, вдосконалювати педагогічну майстерність

ПР. 13. Виконання пошукової роботи з предмету діяльності, спираючись на особистий інтелектуальний рівень, з урахуванням сучасних технологій

ПР. 14. Здійснювати всі види професійної діяльності з урахуванням соціального, правового, економічного аспектів існування суспільства

ПР. 15. Кваліфіковано відображати результати наукових досліджень у наукових статтях, опублікованих як у фахових вітчизняних виданнях, так і у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних базах

ПР. 16. Інтеграція, модифікація та удосконалення умінь і навичок у професійній, науковій  і педагогічній діяльності

ПР. 17. Визначати можливості для підприємницької діяльності

Професійні профілі випускників

Доктор філософії спеціальності «Садівництво та виноградарство» здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

1221 Керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах

1237 Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники

2310.1  Доцент, докторант

2310.2. Асистент, викладач вищого навчального закладу

2112.1, 2442.1 Молодший науковий співробітник, науковий співробітник, науковий співробітник-консультант (галузь аграрні науки та продовольство)

Доступ до подальшого навчання

Доктор філософії спеціальності «Садівництво та виноградарство» може продовжити навчання як здобувач наукового ступеня вищої освіти «Доктор наук»

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти  в Уманському НУС

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС

Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС

Вимоги до випуску

Завершена освітня складова освітньо-наукової програми обсягом 60 кредитів, підготовлена і успішно захищена наукова кваліфікаційна робота доктора філософії за фахом

Форма навчання

Денна, заочна

Гарант освітньої програми

Доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри плодівництва та виноградарства  Заморський Володимир Васильович