Меню

Освітня програма "Технології захисту навколишнього середовища" (магістр)

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

 

Кваліфікація, що присвоюється 

Магістр з технологій захисту навколишнього середовища

 

Освітній рівень

Другий (магістерський)

 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

 

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

 

Профіль програми

Підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців з технологій захисту навколишнього середовища, які володіють глибокими знаннями та професійними компетенціями щодо розробки сучасних технологій захисту навколишнього середовища та організації природоохоронної діяльності. Оптимальні природоохоронні заходи та рішення для забезпечення екологічної безпеки, проектування природоохоронних засобів та екологічно-безпечних технологічних процесів, аналіз, прогнозування та оцінка ризиків техногенного впливу на довкілля при здійсненні господарської діяльності. Програма орієнтована на сучасні наукові дослідження в галузі технологій захисту навколишнього середовища інноваційні технології охорони довкілля, організацію природоохоронної діяльності на промислових і сільськогосподарських підприємствах та у сфері послуг. Формування та розвиток професійної компетентності для здійснення діяльності у галузі технологій охорони навколишнього середовища з урахуванням сучасних вимог

Загальний обсяг освітньої програми – 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: дисципліни вільного вибору – 29,5 кредитів. Програма відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України, так і міжнародним зразкам щодо вищої  освіти з підготовки магістрів даного профілю.

 

Ключові результати навчання

Загальні компетентності

ЗК01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.

ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК03. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК04. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК06. Здатність розробляти проекти та управляти ними.

ЗК07. Здійснення безпечної діяльності

ЗК08. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

ФК 1. Здатність контролювати й оцінювати екологічні ризики впливу техногенних об’єктів і господарської діяльності на довкілля.

ФК 2. Здатність використовувати науково-обґрунтовані методи обробки результатів досліджень в галузі технологій захисту навколишнього середовища.

ФК 3. Здатність планувати, проектувати та контролювати параметри роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища.

ФК 4. Здатність розробляти нові та використовувати відомі способи утилізації, знезараження та рециклінгу побутових і промислових відходів.

ФК 5. Здатність впроваджувати і використовувати відновлювальні джерела енергії, ресурсо- та енергозберігаючі технології.

ФК 6. Здатність контролювати й оцінювати ефективність природоохоронних заходів та застосовуваних технологій.

ФК 7. Здатність використовувати математичні й картографічні методи та геоінформаційні технології в природоохоронній діяльності.

ФК 8. Здатність здійснювати розробку ефективних техніко-технологічних й організаційних рішень, спрямованих на впровадження у виробництво інноваційних природоохоронних розробок і сучасного обладнання.

Програмні результати навчання

ПР01. Аналізувати складні системи, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру. ПР02. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово з професійних питань, зокрема, для презентації результатів досліджень та інновацій.

ПР03. Використовувати сучасні комунікаційні, комп’ютерні технології у природоохоронній сфері, збирати, зберігати, обробляти і аналізувати інформацію про стан навколишнього середовища та виробничої сфери для вирішення завдань професійної діяльності.

ПР04. Обґрунтовувати рішення направлені на мінімізацію екологічних ризиків господарської діяльності на загальнодержавному, регіональному й локальному рівнях. ПР05. Ефективно працювати у команді та міжнародному колективі, мати лідерські навички.

ПР06. Здійснювати аналіз соціо-економіко-екологічного стану підприємств, населених пунктів, районів, областей та розробляти стратегії їх сталого розвитку.

ПР07. Розробляти системи екологічного управління з дотриманням вимог ISO 14004, встановлювати процедури та планувати і реалізовувати природоохоронні заходи протягом всього життєвого циклу продукції.

ПР08. Проектувати системи комплексного управління відходами та еколого-економічними аспектами їх утилізації, основами проектування полігонів для розміщення відходів, оцінювати їх вплив на довкілля та людину.

ПР09. Оцінювати загрози фізичного, хімічного та біологічного забруднення біосфери та його впливу на довкілля і людину, вміти аналізувати зміни, що відбуваються в навколишньому середовищі під впливом природних і техногенних факторів.

ПР10. Оцінювати вплив промислових об’єктів на навколишнє середовище, наслідки інженерної діяльності на довкілля і пов’язану з цим відповідальність за прийняті рішення, планувати і проводити прикладні дослідження з проблем впливу промислових об’єктів на навколишнє середовище.

ПР11. Організовувати утилізацію і знезаражування промислових і небезпечних відходів, оцінювати вплив промислових і небезпечних відходів на довкілля.

ПР12. Впроваджувати і використовувати відновлювальні джерела енергії та ресурсо- та енергозберігаючі технології у виробничій та соціальній сферах.

ПР13. Використовувати у практичній діяльності знання вітчизняного та міжнародного природоохоронного законодавства.

ПР14. Проектувати системи і технології захисту навколишнього середовища.

 

Професійні профілі випускників

Магістр зі спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища» здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України:

Професійна діяльність в галузях технологій захисту навколишнього середовища та природоохоронної сфери, інженерно-технологічної  діяльності на промислових підприємствах, у вищих навчальних закладах, в проектних установах та науково-дослідних інститутах і лабораторіях, у природозахисних організаціях органів державної влади та інспекційної діяльності з техногенного і екологічного нагляду.

Посади за ДК 003:2010: 2211.2 Експерт з екології, 2213.2 Інженер з відтворення природних екосистем.  2213.2 Інженер з охорони природних екосистем. 2213.2 Інженер з охорони та захисту лісу. 2213.2 Інженер з охорони тваринного світу. 2211.2 Еколог. 2411.2 Екологічний аудитор. 2213.2 Фахівець з використання водних ресурсів  2149.2 Інженер з охорони навколишнього середовища. Головний технолог з природоохоронних робіт. 1222.1 Головні фахівці - керівники та технічні керівники виробничих підрозділів у промисловості. 2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів. 2320 Викладачі середніх навчальних закладів. 2146.2 Інженер-технолог з очищення води. 2148.2 Фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища. 2149.2  Експерт із енергозбереження та енергоефективності. 2149.2 Інженер з техногенно-екологічної безпеки. 2149.2 Консультант із енергозбереження та енергоефективності. 2213.2 Інженер з природокористування. 2419.2 Експерт із енергоефективності нетрадиційних і відновлювальних видів енергії.

 

Доступ до подальшого навчання

Магістр зі спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища» може продовжити навчання як здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Доктор філософії».

 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти  в Уманському НУС

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС

Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС

 

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, підготовлена і успішно захищена кваліфікаційна робота за фахом.

 

Форма навчання

Денна

 

Гарант освітньої програми - доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Гурський Ігор Миколайович