+38 (04744) 3-20-11
Меню

Освітня програма "Захист і карантин рослин" (доктор філософії)

202 «Захист і карантин рослин» (доктор філософії)

 

Спеціальність   202 «Захист і карантин рослин»

Кваліфікація, що присвоюється 

Доктор філософії з захисту і карантину рослин

Освітній рівень

Третій (доктор філософії)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Профіль програми

Освітньо-професійна. Програма базується на генеруванні й отриманні комплексу знань, умінь і навичок із захисту і карантину рослин, актуальних напрямів сучасних наукових досліджень у даному напрямку; формуванні вмінь, інструментів ефективної роботи і практичних навичок захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів, здатності до інноваційної діяльності.

Загальний обсяг освітньої програми – 60 кредитів ЄКТС, в т.ч.: дисципліни вільного вибору – 15 кредитів. Програма відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України, так і міжнародним зразкам щодо вищої  освіти з підготовки фахівців із захисту і карантину рослин.

Ключові результати навчання

Загальні компетентності

ЗК 1. Здатність здійснювати індивідуально-освітню наукову програму.

ЗК 2. Здатність до інноваційної наукової творчості.

ЗК 3. Здатність одержати конкурентоспроможні науково-практичні результати.

ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною  мовою як усно, так і письмово.

ЗК 5. Проведення спільних наукових досліджень, експериментальних та інноваційних розробок у наукових установах і впровадження результатів  наукових результатів у господарствах усіх форм власності.

ЗК 6. Проведення високоякісного наукового пошуку, обробка, аналіз та інтеграція набутих наукових знань.

ЗК 7. Реалізовувати ідеї інноваційної діяльності.

ЗК 8. Застосовувати науково-обґрунтовані навички та науковий досвід для особистого високопрофесійного розвитку і самовдосконалення.

ЗК 9. Здатність до самоорганізації та розвитку наукового потенціалу.

ЗК 10. Використання теоретичних знань і практичного досвіду для кар’єрного зростання і здійснення управлінської та педагогічної діяльності.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

ФК 1. Здатність застосовувати методики щодо визначення та ідентифікації шкідливих організмів, проводити науково-обґрунтовану фітосанітарну діагностику за механізмами контролю шкідливих організмів в агробіоценозах і управління ними на видовому і популяційному рівнях.

ФК 2. Вміння розробляти дієві наукові моделі та технологічні схеми визначення об'єктів регулювання з метою забезпечення дотримання фітосанітарних заходів у новітніх системах ведення рослинництва.

ФК 3. Здатність виявляти закономірності розвитку та розповсюдження комплексу шкідливих організмів і розробляти науково-обґрунтовані захисні заходи від них.

ФК 4. Розробляти технологічні схеми ефективного контролю комплексу шкідливих організмів на основі набутих фахових знань і вмінь.

ФК 5. Здатність здійснювати систематизацію виявлених спалахів чисельності регульованих шкідливих організмів.

ФК 6. Здатність проводити багаторічні дослідження циркуляції шкідливих організмів із розробкою методології управління ними на видовому і популяційному рівнях в агробіоценозах.

ФК 7. Розробляти науково-обґрунтовані комплексні заходи із захисту і карантину рослин для підприємств, установ, організацій усіх форм власності, діяльність яких пов'язана з користуванням землею, водними об'єктами, вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого призначення, переробкою, зберіганням, реалізацією і використанням продукції.

ФК 8. Знання і дотримання норм академічної чесності.

Програмні результати навчання

ПР 1. Володіти знаннями з філософії, методології і методики наукових фітосанітарних досліджень.

ПР 2. Мати ґрунтовні знання предметної області та застосовувати причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності, застосовувати сучасні науково-технічні досягнення світової культури та цивілізації.

ПР 3. Вільно володіти англійською та іншими іноземними мовами.

ПР 4. Володіти фундаментальними і прикладними знаннями у високотехнологічному захисті та карантині рослин.

ПР 5. Застосовувати наукові статистично-математичні методи та інформаційні технології в експериментальних та аналітичних дослідженнях.

ПР 6. Володіти науковими досягненнями ЄС і світу в захисті і карантині рослин в обсязі, необхідному для проведення новітніх якісних наукових досліджень.

ПР 7. Використовувати сучасні наукові методи спостереження, опису, ідентифікації, класифікації шкідливих об’єктів агробіоценозів України, ЄС і світу.

ПР 8. Володіти професійними науковими знаннями, формулювати наукові проблеми, розширювати і поглиблювати стан наукових досліджень в обраній сфері.

ПР 9. Досягати ефективних результатів за обмежений проміжок часу, кваліфіковано проектувати та організовувати наукову роботу із захисту і карантину рослин.

ПР 10. Організовувати спеціальні фітосанітарні заходи із захисту та карантину рослин, використовуючи знання з профільних дисциплін.

ПР 11. Координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію наукових досліджень у сфері захисту та карантину рослин.

ПР 12. Кваліфіковано відображати результати наукових досліджень у наукових статтях, що публікуються як у фахових вітчизняних виданнях, так і у виданнях, які входять до міжнародних науково-метричних баз. Дотримуватись норм і правил академічної доброчесності досліджень у захисті і карантині рослин.

ПР 13. Уміти працювати в науковому та науково-педагогічному колективі; знати принципи організації навчального процесу, застосовувати сучасні методики викладання.

ПР 14. Володіти науковими методами навчання, контролювати і оцінювати професійні навички працівників, задіяних до виконання досліджень у захисті і карантині рослин.

ПР 15. Організовувати заходи щодо дотримання безпечних умов праці.

Професійні профілі випускників

Фахівець може працювати в аграрних установах різних форм власності на посадах, якими передбачено організацію процесу вирощування та переробки сільськогосподарської продукції і може виконувати роботу та обіймати посади згідно з Національним класифікатором України (ДК 003:2010):

2113.1 – Науковий співробітник, науковий співробітник-консультант (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа);

2310.2.– Асистент,  викладач вищого навчального закладу

2310.1 – Доцент, докторант.

1237 – Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники

Доступ до подальшого навчання

Продовження освіти з отримання другого наукового ступеня – доктора наук із захисту і карантину рослин.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Поточний і підсумковий контроль. Підсумкова атестація – захист дисертаційної роботи.

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти  в Уманському НУС

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС

Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 60 кредитів.

Належним чином оформлений, за результатами наукових досліджень, рукопис дисертації, її публічний захист та присудження її автору наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин».

Форма навчання

Денна, заочна

Гарант освітньої програми

Доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри захисту і карантину рослин Яновський Юрій Петрович