Меню

Освітня програма «Технології харчування» (магістр)

Галузь знань 18 Виробництво та технології

 

Спеціальність 181 «Харчові технології»

 

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр з технологій харчування

 

Рівень кваліфікації

Магістр (другий рівень вищої освіти)

 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

 

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

 

Вимоги і положення до кваліфікації

Формування загальних професійних і спеціальної компетентностей, необхідних для вирішення комплексних завдань харчових технологій та ресторанного господарства, що передбачає здійснення дослідницько-інноваційної діяльності.

Кваліфікація «Магістр з технологій харчування» передбачає ґрунтовну підготовку фахівців для вивчення основних понять і принципів проектування та функціонування підприємств харчової промисловості і закладів ресторанного господарства, організації та контролювання відповідного рівня якості та безпечності харчових продуктів, технологічних процесів їх виробництва, принципів розроблення нових та удосконалення існуючих харчових технологій, правил застосування чинної законодавчо-нормативної бази та системи аналізу маркетингової діяльності у виробничих умовах.

 

Профіль програми

Освітня програма підготовки магістрів розрахована на 1рік 4 місяці навчання і передбачає вивчення нормативних та вибіркових навчальних дисциплін в обсязі 90 кредитів ЄКТС. Кредити студенту зараховуються у випадку успішного  складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальної дисципліни, захисту курсової роботи (проекту), захисту звіту з практики.

Теоретичне навчання включає лекційні, лабораторні та практичні заняття з дисциплін, а також виконання кваліфікаційної роботи.

 

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Магістр зі спеціальності 181 «Харчові технології» за освітньо-професійною програмою «Технології харчування» підготовлений як для продовження навчання на третьому рівні вищої освіти (доктор філософії) на основі ступеня магістра, так і практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних, професійних та практичних навичок.

 

Фахова компетентність магістра із спеціальності 181 «Харчові технології» за освітньо-професійною програмою «Технології харчування» передбачає:

ФК1. Знання теорії, закономірностей, методів (алгоритмів) і способів діяльності, що достатні для формування та впровадження власної моделі професійної діяльності, в тому числі в екстремальних умовах.

ФК2. Здатність самостійно планувати організовувати та проводити наукові дослідження, у тому числі мультидисциплінарні, в умовах навчальних, науково-дослідних лабораторій та у виробничих умовах.

ФК3. Вміння складати та оформлювати науково-технічну та нормативну документацію, наукові звіти, доповіді, статті, охоронні документи та ін. 

ФК4. Здатність до удосконалення існуючих та розроблення нових технологічних рішень, оптимізації технологічних процесів.

ФК5. Здатність впроваджувати інноваційні харчові технології з врахуванням енерго- та ресурсозбереження і покращення якісних показників харчової продукції та прогнозувати подальший розвиток галузі

ФК6. Здатність організовувати та розвивати  зовнішньоекономічні зв’язки підприємств та галузевих організацій.

ФК7. Здатність організовувати систему контролю якості та безпечності продовольчої сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів.

ФК8. Здатність використовувати професійно-профільовані знання для розроблення програм розвитку та ефективного функціонування підприємств галузі.

ФК9. Знання загальних та наукових основ технології харчових виробництв.

ФК10. Знання асортименту і технології продукції загального і спеціального призначення.

ФК11. Володіння методами контролю сировини, напівпродуктів і готової продукції ресторанного господарства з метою управління їхньою якістю.

ФК12. Мати поглиблені знання, необхідні для виробничо- технологічної та дослідницької діяльності в закладах ресторанного господарства, що забезпечують якість ресторанної продукції.

ФК13. Уміння вносити корективи в асортимент готової продукції, технологічний режим виробництва в залежності від наявності та якості сировини.

ФК14. Мати знання про організацію та функціонування підприємств ресторанного господарства і здатність приймати управлінські рішення в кризових ситуаціях.

ФК15. Здатність визначати хімічний склад сировини, напівфабрикатів, товарної продукції і відходів виробництва, проводити відповідні розрахунки та статистичну обробку отриманих даних, оформляти та аналізувати отримані результати; застосовувати інформаційні технології в практичній діяльності.

ФК16. Здатність до впровадження інновацій в закладах ресторанного господарства, вирішення завдань для їхнього ефективного функціонування.

 

Професійні профілі випускників з прикладами

Випускники здатні виконувати професійну роботу в різних лінійних і функціональних підрозділах організацій усіх форм власності та організаційно-правових форм, а також освітніх, наукових, консультаційних, консалтингових, конструкторських і проектних організацій та установ; підрозділах органів державного та муніципального управління відповідно до Національного класифікатора України «Класифікація професій» ДК 003:2010 за такими назвами і кодами професійних груп:

1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій;

1222.1. Головні фахівці-керівники         та технічні керівники виробничих підрозділів у промисловості;

1222.2 Начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості;

1225 Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення;

1227 Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні;

1229 Керівники інших основних підрозділів;

1229.1 Керівні працівники  апарату       центральних органів державної влади;

1229. 3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади;

1229.4 Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання;

1315 Керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства без апарату управління;

1317 Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні;

2310 Викладачі університетів і вищих навчальних закладів;

2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів;

2320 Викладачі середніх навчальних закладів;

2419.1 Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність);

2471 Професіонали з контролю за якістю;

2482 Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи;

2482.2 Професіонали із готельної та ресторанної справи;

2483.2 Професіонали із санаторно-курортної справи;

3330 Фахівці в галузі спеціалізованої (особливої) освіти;

3436.3 Помічники керівників малих підприємств без апарату управління;

3570 Фахівці з технології харчування.

 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання рівня знань студентів  здійснюється за 100 – бальною шкалою (ЄКТС – А, В, С, D, Е) у відповідності до Положення Уманського НУС "Про рейтингову систему оцінювання знань"

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Атестація на здобуття кваліфікації магістра з технологій харчування із спеціальності 181 «Харчові технології» за освітньо-професійною програмою «Технології харчування» в Уманському національному університеті садівництва провадиться у формі захисту кваліфікаційної роботи перед екзаменаційною комісією. Умовою допуску студента до захисту кваліфікаційної роботи є виконання ним навчального плану в повному обсязі та перевірка на плагіат.

Форма навчання

Денна, тривалість – 1рік 4 місяці;

Заочна, тривалість – 1рік 4 місяці.