+38 (04744) 3-20-11
Меню

181 «Харчові технології» (бакалаври)

Галузь знань 18 "Виробництво та технології"

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр з харчових технологій

Рівень кваліфікації

Бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація "Бакалавр з харчових технологій" передбачає ґрунтовну підготовку для ведення технологічних процесів одержання харчових продуктів, проектування (конструювання) технологічної апаратури харчових виробництв, дослідження, випробування, монтажу, устаткування та обслуговування апаратів харчових виробництв. Фахівці з харчових технологій та інженерії володіють необхідними знаннями в області розробки технологій харчових продуктів. Сферою їх діяльності є як традиційні так і нові технології продуктів харчування високої якості. У процесі навчання студенти освоюють теоретичні основи харчових технологій, сучасні технології харчової промисловості, методи мікробіологічного, хіміко-технологічного контролю сировини, напівпродуктів та готової продукції харчової промисловості. Майбутні фахівці здатні проектувати та розробляти сучасні технології харчових продуктів з використаннях найновіших інформаційно-програмних засобів.

Профіль програми

Освітня програма підготовки бакалаврів розрахована на 4 роки навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами фундаментальної, природничо-наукової, загальноекономічної, професійної та практичної підготовки в обсязі:

-           на базі повної загальної середньої освіти  – 240 кредитів ЄКТС;

-           на основі ступеня молодшого спеціаліста – 120 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання,  доступ до подальшого навчання

Бакалавр із спеціальності 181 «Харчові технології» підготовлений як для продовження навчання на другому рівні вищої освіти (магістр) так і практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних, професійних та практичних навичок.

Фахова компетентність бакалавра із спеціальності 181 «Харчові технолгії» передбачає:

 • базові уявлення про структуру, управління та оптимізацію технологічного процесу, підбір, розрахунок та ефективність витрат матеріалів;
 • принципи розробки технологічних схем та процедури планування робіт, вибору обладнання та інструментальних засобів виробничого процессу;
 • основи експлуатації обладнання та автоматизованих систем керування технологічними процесами харчової промисловості;
 • планування технологічного процесу виробництва;
 • методи розрахунків складів та окремих видів обладнання на дільницях;
 • коректування технологічного режиму і рецептур в залежності від наявності та якості сировини;
 • вдосконалення технологічних процесів;
 • забезпечення високого рівня якості готової продукції;
 • принципи розрахунку сировини та готової продукції;
 • організацію технологічного процесу на виробничій дільниці;
 • методи контролю дотримання технологічних режимів і регламентів;
 • розробку технологічної документації.

Професійні профілі випускників з прикладами

Об’єктами діяльності бакалавра за освітньою програмою «Харчові технології та інженерія» є технологічні процеси одержання харчових продуктів, проектування (конструювання) технологічної апаратури харчових виробництв, дослідження, випробування, монтаж, устаткування та обслуговування обладнання харчових виробництв.

Майстер виробничих дільниць (підрозділів) у харчовій промисловості.

Бере участь у розробленні технологічного режиму виробництва харчових продуктів, визначає резерви виробництва, розраховує витрати сировини, виробничі рецептури, вихід готової продукції

Технолог на підприємствах харчовій промисловості.

Розробляє технології харчових продуктів і перероблення сільськогосподарської продукції

Технік-лаборант на підприємствах харчової промисловості.

Проводить контроль якості сировини, напівпродуктів та готової продукції.

Технік-проектант на підприємствах харчовій промисловості.

Проектує нові технології харчових продуктів і перероблення сільськогосподарської продукції. Робить вибір конкретних матеріалів (сировини) в залежності від вибраної технології, підбір технічного устаткування в залежності від запропонованої технології на всіх етапах технологічного процесу.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання рівня знань студентів  здійснюється за 100 – бальною шкалою (ЄКТС – А, В, С, D, Е) у відповідності до Положення УНУС "Про рейтингову систему оцінювання знань"

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Атестація на здобуття кваліфікації «Бакалавр з харчових технологій» із  спеціальності 181 «Харчові технології» в Уманському національному університеті садівництва проводиться у формі складання комплексного фахового екзамену із спеціальності перед екзаменаційною комісією. Умовою допуску студента до фахового екзамену є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

Форма навчання

Денна, тривалість – 1рік 6 місяців.

Заочна, тривалість – 1рік 9 місяців.