Меню

Освітня програма «Харчові технології» (бакалавр)

Галузь знань 18 Виробництво та технології

 

Спеціальність 181 «Харчові технології»

 

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр з харчових технологій

 

Рівень кваліфікації

Бакалавр (перший рівень вищої освіти)

 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

 

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

 

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація "Бакалавр з харчових технологій" передбачає ґрунтовну підготовку для ведення технологічних процесів одержання харчових продуктів, проектування (конструювання) технологічної апаратури харчових виробництв, дослідження, випробування, монтажу, устаткування та обслуговування апаратів харчових виробництв. Фахівці з харчових технологій та інженерії володіють необхідними знаннями в області розробки технологій харчових продуктів. Сферою їх діяльності є як традиційні так і нові технології продуктів харчування високої якості. У процесі навчання студенти освоюють теоретичні основи харчових технологій, сучасні технології харчової промисловості, методи мікробіологічного, хіміко-технологічного контролю сировини, напівпродуктів та готової продукції харчової промисловості. Майбутні фахівці здатні проектувати та розробляти сучасні технології харчових продуктів з використаннях найновіших інформаційно-програмних засобів.

 

Профіль програми

Освітня програма підготовки бакалаврів розрахована на 3 роки 10 місяців навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами фундаментальної, природничо-наукової, загальноекономічної, професійної та практичної підготовки в обсязі:

-                     на базі повної загальної середньої освіти  – 240 кредитів ЄКТС;

-                     на основі ступеня молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра – 120 кредитів ЄКТС.

 

Ключові результати навчання,  доступ до подальшого навчання

Бакалавр із спеціальності 181 «Харчові технології» підготовлений як для продовження навчання на другому рівні вищої освіти (магістр) так і практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних, професійних та практичних навичок.

 

Фахова компетентність бакалавра із спеціальності 181 «Харчові технології» передбачає:

ФК1. Здатність впроваджувати у виробництво технології харчових продуктів на основі розуміння сутності перетворень основних компонентів продовольчої сировини впродовж технологічного процесу.

ФК2. Здатність управляти технологічними процесами з використанням технічного, інформаційного та програмного забезпечення.

ФК3. Здатність організовувати та проводити контроль якості і безпечності сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів із застосуванням сучасних методів.

ФК4. Здатність забезпечувати якість і безпеку продукції на основі відповідних стандартів та у межах систем управління безпечністю харчових продуктів під час їх виробництва і реалізації.

ФК5. Здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі харчові технології з врахуванням принципів раціонального харчування, ресурсозаощадження та інтенсифікації технологічних процесів.

ФК6. Здатність укладати ділову документацію та проводити технологічні та економічні розрахунки.

ФК7. Здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, складати апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів.

ФК8. Здатність проводити дослідження в умовах спеціалізованих лабораторій для вирішення прикладних задач.

ФК9. Здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва (виробничі дільниці).

ФК10. Здатність розробляти проекти нормативної документації з використанням чинної законодавчої бази та довідкових матеріалів.

ФК11. Здатність розробляти та впроваджувати ефективні методи організації праці, нести відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб.

ФК12. Здатність формувати комунікаційну стратегію в галузі харчових технологій, вести професійну дискусію.

ФК13. Здатність підвищувати ефективність виробництва, впроваджувати сучасні системи менеджменту.

ФК14. Здатність аналізувати стан галузі, сучасні досягнення науки в техніки, проводити соціально-орієнтовану політику в галузі харчових виробництв.

 

Професійні профілі випускників з прикладами.

Об’єктами діяльності бакалавра за освітньою програмою «Харчові технології» є технологічні процеси одержання харчових продуктів, проектування (конструювання) технологічної апаратури харчових виробництв, дослідження, випробування, монтаж, устаткування та обслуговування обладнання харчових виробництв.

Майстер виробничих дільниць (підрозділів) у харчовій промисловості.

Бере участь у розробленні технологічного режиму виробництва харчових продуктів, визначає резерви виробництва, розраховує витрати сировини, виробничі рецептури, вихід готової продукції

 

Технолог на підприємствах харчовій промисловості.

Розробляє технології харчових продуктів і перероблення сільськогосподарської продукції

 

Технік-лаборант на підприємствах харчової промисловості.

Проводить контроль якості сировини, напівпродуктів та готової продукції.

 

Технік-проектант на підприємствах харчовій промисловості.

Проектує нові технології харчових продуктів і перероблення сільськогосподарської продукції. Робить вибір конкретних матеріалів (сировини) в залежності від вибраної технології, підбір технічного устаткування в залежності від запропонованої технології на всіх етапах технологічного процесу.

 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання рівня знань студентів  здійснюється за 100 – бальною шкалою (ЄКТС – А, В, С, D, Е) у відповідності до Положення Уманського НУС "Про рейтингову систему оцінювання знань"

 

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Атестація на здобуття кваліфікації «Бакалавр з харчових технологій» із  спеціальності 181 «Харчові технології» в Уманському національному університеті садівництва проводиться у формі складання комплексного фахового екзамену із спеціальності перед екзаменаційною комісією. Умовою допуску студента до фахового екзамену є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

 

Форма навчання

Денна, тривалість – 3 роки 10 місяців.

Заочна, тривалість – 3 роки 10 місяців.