Меню

Освітня програма «Агроінженерія» (магістр)

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність 208 «Агроінженерія»

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр із спеціальності «Агроінженерія»

Рівень кваліфікації

Магістр (другий рівень вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація «Магістр із спеціальності «Агроінженерія»» передбачає ґрунтовну підготовку висококваліфікованих фахівців з агроінженерії шляхом здійснення наукових досліджень і отримання нових та/або практично спрямованих результатів.

Профіль програми

Освітня програма підготовки магістрів розрахована на 1,4 роки навчання і передбачає вивчення нормативних та вибіркових навчальних дисциплін в обсязі 90 кредитів ЄКТС. Кредити студенту зараховуються у випадку успішного  складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальної дисципліни, захисту курсової роботи (проекту), захисту звіту з практики.

Теоретичне навчання включає лекційні, лабораторні та практичні заняття з дисциплін, а також виконання дипломної роботи.

 

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Магістр зі спеціальності 208 «Агроінженерія» підготовлений як для продовження навчання на третьому рівні вищої освіти (доктор філософії) на основі ступеня магістра, так і практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних, професійних та практичних навичок.

Фахова компетентність магістра із спеціальності 208 «Агроінженерія» передбачає:

 • здатність розв’язувати складні управлінські задачі та проблеми в сфері сільськогосподарського виробництва;
 • здатність здійснювати наукові та прикладні дослідження   для  створення  нових  та   удосконалення існуючих технологічних  систем сільськогосподарського призначення, пошуку оптимальних методів їх експлуатації;     
 • здатність   застосовувати   методи   теорії   подібності та аналізу  розмірностей,  математичної  статистики,  теорії масового обслуговування, системного аналізу для розв’язування складних задач і проблем сільськогосподарського виробництва;
 • здатність використовувати сучасні методи моделювання   технологічних   процесів   і   систем   для створення моделей механізованих технологічних процесів сільськогосподарського виробництва;
 • здатність застосовувати сучасні інформаційні та комп’ютерні технології для вирішення професійних завдань.
 • здатність розв’язувати задачі оптимізації і приймати ефективні рішення з питань використання машини і техніки в рослинництві, тваринництві,   зберіганні, первинній обробці і транспортуванні сільськогосподарської продукції;
 • здатність проектувати й використовувати мехатронні системи машин і засоби механізації сільськогосподарського виробництва;
 • здатність проектувати, виготовляти і експлуатувати технології та технічні засоби виробництва, первинної обробки, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції;
 • здатність використовувати методи управління й планування матеріальних та пов’язаних з ними інформаційних і фінансових потоків для підвищення конкурентоспроможності підприємств;
 • здатність прогнозувати і забезпечувати технічну готовність сільськогосподарської техніки;
 • здатність організовувати процеси сільськогосподарського виробництва на принципах систем точного землеробства, ресурсозбереження, оптимального природокористування та охорони природи; використовувати сільськогосподарські машини та енергетичні засоби, що адаптовані до використання у системі точного землеробства;
 • здатність до отримання і аналізу інформації щодо тенденцій розвитку аграрних наук, технологій і техніки в сільськогосподарському виробництві;
 • здатність використовувати сучасні принципи, стандарти та методи управління якістю, забезпечувати конкурентоспроможність технологій і машин у виробництві сільськогосподарських культур;
 • здатність використовувати нормативно-законодавчу базу з метою правового захисту об’єктів інтелектуальної власності, які розробляються та знаходяться в господарському обігу;
 • здатність гарантувати екологічну безпеку у сільськогосподарському виробництві;
 • здатність комплексно впроваджувати організаційно-управлінські і технічні заходи зі створення безпечних умов праці в АПК.

 

Професійні профілі випускників з прикладами

Магістр  із спеціальності 208 «Агроінженерія» може обіймати наступні посади, що відповідає Державному класифікатору професій:

 • директор (керівник) сільськогосподарського підприємства (фірми);
 • директор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, проектної);
 • директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.);
 • директор (начальник, інший керівник) підприємства;
 • директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.);
 • директор курсів підвищення кваліфікації;
 • директор науково-дослідного інституту;
 • директор центру підвищення кваліфікації;
 • завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного, конструкторського, проектного та ін.);
 • завідувач відділення у коледжі;
 • інженер-технолог(механіка);
 • інженер з автоматизованих систем керування виробництвом;
 • інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку;
 • інженер з експлуатації машинно-тракторного парку;
 • інженер з комплектації устаткування;
 • інженер з меліорації;
 • інженер з охорони праці;
 • інженер з паливно-мастильних матеріалів;
 • інженер з патентної та винахідницької роботи;
 • інженер з ремонту;
 • інженер з технічної діагностики;
 • інженер-дослідник із механізації сільського господарства;
 • керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості;
 • молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи);
 • науковий співробітник (галузь інженерної справи);
 • науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи).  

 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання рівня знань студентів  здійснюється за 100 – бальною шкалою (ЄКТС – А, В, С, D, Е) у відповідності до Положення Уманського НУС «Про рейтингову систему оцінювання знань»

 

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 208 «Агроінженерія» проводиться у формі захисту дипломної роботи та завершується видачою документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр із спеціальності «Агроінженерія».

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

 

Форма навчання

Денна форма навчання, тривалість – 1 рік 4 місяці.

Заочна форма навчання, тривалість – 1 рік 4 місяці.