+38 (04744) 3-20-11
Меню

208 «Агроінженерія» (бакалаври)

Галузь знань 20 "Аграрні науки та продовольство"

Спеціальність 208 «Агроінженерія»

Кваліфікація, що присвоюється

Інженер із технічного забезпечення агропромислового виробництва

Рівень кваліфікації

Бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація «Інженер із технічного забезпечення агропромислового виробництва»  передбачає ґрунтовну підготовку інженерного персоналу агропромислових підприємств, сервісних центрів, станцій технічного обслуговування. Фахівці володіють знаннями в сфері розроблення технологічних процесів обслуговування і ремонту, узгодження параметрів і режимів роботи машин у технологічному процесі та технологічній лінії. В процесі навчання студенти освоюють сучасні програмні системи та технології (Компас, AutoCAD).

Профіль програми

Освітня програма підготовки бакалаврів розрахована на 4 роки навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами фундаментальної, природничо-наукової, загальноекономічної, професійної та практичної підготовки в обсязі:

-           на базі повної загальної середньої освіти  – 240 кредитів ЄКТС;

-           на основі ступеня молодшого спеціаліста – 120 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Бакалавр із спеціальності 208 «Агроінженерія» підготовлений як для продовження навчання на другому рівні вищої освіти (магістр) так і практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних, професійних та практичних навичок.

Фахова компетентність бакалавра із спеціальності 208 «Агроінженерія» передбачає:

 • вибирати раціональну схему технологічного процесу для конкретних умов;
 • вибирати технічні засоби для основних і допоміжних операцій;
 • узгоджувати параметри і режими роботи машин у технологічному процесі та технологічній лінії;
 • розробляти операційні карти на виконання операцій і процесів;
 • проектувати транспортні процеси;
 • розробляти технологічні карти ремонту машин та відновлення деталей;
 • проектувати оснащення виробничих зон і об’єктів;
 • проектувати з’єднання і механізми машин та обладнання;
 • виконувати типові конструкторські розрахунки деталей та з`єднань машин і нестандартного обладнання;
 • виконувати збірні креслення машин та обладнання на базі стандартних деталей, вузлів і агрегатів;
 • розробляти і коригувати план-графіки використання комплексів, машин, обладнання;
 • організовувати технічне обслуговування і діагностування машин;
 • підбирати матеріали та режими для ремонту і відновлення деталей;
 • розраховувати та оцінювати показники використання машинного парку в галузях підприємства;
 • контролювати якість виконання механізованих робіт та продукції;
 • визначати відповідність режимів роботи машин їх конструктивним особливостям;
 • підбирати машини та комплектувати машинні агрегати у наявних типових технологічних лініях виробництва продукції рослинництва і тваринництва;
 • визначати технічний стан тракторів, автомобілів та агрегатів складної техніки.

Професійні профілі випускників з прикладами

Бакалавр  із спеціальності 208 «Агроінженерія» може обіймати наступні посади, що відповідає Державному класифікатору професій:

 • інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку;
 • інженер з експлуатації машинно-тракторного парку;
 • інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів;
 • інженер з механізації трудомістких процесів;
 • інженер-конструктор (механіка);
 • інженер-технолог (механіка);
 • інженер з організації експлуатації та ремонту;
 • інженер з охорони праці;
 • інженер-конструктор машин та устаткування сільськогосподарського виробництва.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання рівня знань студентів  здійснюється за 100 – бальною шкалою (ЄКТС – А, В, С, D, Е) у відповідності до Положення УНУС "Про рейтингову систему оцінювання знань".

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Атестація на здобуття кваліфікації інженера із технічного забезпечення агропромислового виробництва із  спеціальності 208 «Агроінженерія» в Уманському національному університеті садівництва проводиться у формі складання комплексного фахового екзамену із спеціальності перед екзаменаційною комісією. Умовою допуску студента до фахового екзамену є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

Форма навчання

Денна, тривалість – 1,5 року.