Меню

Освітня програма «Агроінженерія» (бакалавр)

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність 208 «Агроінженерія»

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр з агроінженерії

Рівень кваліфікації

Бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація «Бакалавр з агроінженерії» націлена на виконання виробничої діяльності зі застосування механізованих технологій виробництва, первинної переробки, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції, використання, технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки, організації та керівництва структурних підрозділів підприємства.

Профіль програми

Освітня програма підготовки бакалаврів розрахована на 3 роки 10 місяців навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами фундаментальної, природничо-наукової, загальноекономічної, професійної та практичної підготовки в обсязі:

-           на базі повної загальної середньої освіти  – 240 кредитів ЄКТС;

-           на основі ступеня молодшого спеціаліста – 180 кредитів ЄКТС.

 

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Бакалавр із спеціальності 208 «Агроінженерія» підготовлений як для продовження навчання на другому рівні вищої освіти (магістр) так і практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних, професійних та практичних навичок.

Фахова компетентність бакалавра із спеціальності 208 «Агроінженерія» передбачає:

 • здатність використовувати у фаховій діяльності знання будови і технічних характеристик сільськогосподарської техніки для моделювання технологічних процесів аграрного виробництва;
 • здатність проектувати механізовані технологічні процеси сільськогосподарського виробництва, використовуючи основи природничих наук;
 • здатність використовувати основи механіки твердого тіла і рідини; матеріалознавства і міцності матеріалів для опанування будови та теорії сільськогосподарської техніки;
 • здатність до конструювання машин на основі графічних моделей просторових форм та інструментів автоматизованого проектування;
 • здатність використовувати теоретичні основи та базові методи термодинаміки і гідравліки для визначення і вирішення інженерних завдань;
 • здатність вибирати і використовувати механізовані технології, в тому числі в системі точного землеробства; проектувати та управляти технологічними процесами й системами виробництва, первинної обробки, зберігання, транспортування та забезпечення якості сільськогосподарської продукції відповідно до конкретних умов аграрного виробництва;
 • здатність комплектувати оптимальні сільськогосподарські агрегати, технологічні лінії та комплекси машин;
 • здатність до використання технічних засобів автоматики і систем автоматизації технологічних процесів в аграрному виробництві;
 • здатність виконувати монтаж, налагодження, діагностування та випробування сільськогосподарської техніки, технологічного обладнання, систем керування і забезпечувати якість цих робіт;
 • здатність організовувати використання сільськогосподарської техніки відповідно до вимог екології, принципів оптимального природокористування й охорони довкілля;
 • здатність планувати і здійснювати технічне обслуговування та усувати відмови сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання;
 • здатність аналізувати та систематизувати науково-технічну інформацію для організації матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва;
 • здатність організовувати роботу та забезпечувати адміністративне управління виробничими підрозділами, які здійснюють технічне забезпечення агропромислового виробництва відповідно до реалізації правових вимог безпеки життєдіяльності і охорони праці; аналізувати показники техногенних та природних небезпек, а також планувати і виконувати відповідні захисні заходи;
 • здатність здійснювати економічне обґрунтування доцільності застосування технологій та технічних засобів в агропромисловому виробництві, інженерно-технічних заходів з підтримання машинно-тракторного парку, фермської та іншої сільськогосподарської техніки в працездатному стані. 

 

Професійні профілі випускників з прикладами

Бакалавр  із спеціальності 208 «Агроінженерія» може обіймати наступні посади, що відповідає Державному класифікатору професій:

 • директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми);
 • директор (начальник) організації (конструкторської, проектної);
 • директор (начальник, інший керівник) підприємства;
 • керівник курсів підвищення кваліфікації;
 • інженер центру підвищення кваліфікації;
 • механік;
 • інженер.

 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання рівня знань студентів  здійснюється за 100 – бальною шкалою (ЄКТС – А, В, С, D, Е) у відповідності до Положення Уманського НУС «Про рейтингову систему оцінювання знань».

 

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 208- «Агроінженерія» проводиться у формі публічного захисту дипломного проекту та завершується видачою документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації бакалавр з агроінженерії.

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

 

Форма навчання

Денна форма навчання, тривалість – 3 роки 10 місяців.

Заочна форма навчання, тривалість – 3 роки 10 місяців.