+38 (04744) 3-20-11
Меню

Освітня програма "Харчові технології" (доктор філософії)

Галузь знань 18 Виробництво та технології

 

Спеціальність 181 «Харчові технології»

 

Кваліфікація, що присвоюється

Доктор філософії з харчових технологій

 

Рівень кваліфікації

Доктор філософії (третій рівень вищої освіти)

 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

 

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

 

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація «Доктор філософії з харчових технологій» передбачає вивчення фундаментальних постулатів харчових технологій та результатів сучасних наукових досліджень. Спрямована на розвиток теоретика-методологічної та методико-прикладної бази харчових технологій з акцентуалізацією новітніх тенденцій розвитку харчових технологій, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень та подальшої професійно-наукової діяльності.

 

Профіль програми

Освітня програма підготовки магістрів розрахована на 4 роки навчання і передбачає вивчення нормативних та вибіркових навчальних дисциплін в обсязі 60 кредитів ЄКТС. Кредити студенту зараховуються у випадку успішного  складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальної дисципліни, захисту звіту з практики.

Теоретичне навчання включає лекційні, лабораторні та практичні заняття з дисциплін, а також виконання дисертаційної роботи.

 

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Доктор філософії зі спеціальності 181 «Харчові технології» підготовлений  для продовження навчання на четвертому рівні вищої освіти (доктор наук) на основі ступеня доктора філософії, так і практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних, професійних та практичних навичок.

 

Фахова компетентність доктора філософії із спеціальності 181 «Харчові технології» передбачає:

ФК1. Комплексність у проведенні досліджень у галузі харчових виробництв та технологій.

ФК2. Комплексність у володінні інформацією щодо сучасного стану і тенденцій розвитку світових і вітчизняних харчових технологій.

ФК3. Здатність планування та управління часом підготовки дисертаційного дослідження.

ФК4. Комплексність у проведенні критичного аналізу різних інформаційних джерел, авторських методик, конкретних освітніх, наукових та професійних текстів з харчових технологій.

ФК5. Комплексність у виявленні, постановці та вирішенні наукових задач та проблем у галузі харчових виробництв та технологій.

ФК6. Комплексність у формуванні структури дисертаційної роботи та рубрикації її змістовного наповнення.

ФК7. Здатність створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких може бути визнана на національному та міжнародному рівнях.

ФК8. Комплексність у публічному представленні та захисті результатів дисертаційного дослідження.

ФК9. Здатність брати участь у критичному діалозі. Здатність брати участь у наукових дискусіях на міжнародному рівні, відстоювати свою власну позицію.

ФК10. Здатність до підприємництва та прояву ініціативи щодо впровадження у виробництво результатів дисертаційного дослідження.

ФК11. Комплексність у набутті та розумінні значного обсягу сучасних науково-теоретичних знань в галузі харчових технологій.

ФК12. Комплексність у проведенні досліджень у галузі харчових виробництв та технологій.

ФК 13. Здатність розробляти та впроваджувати ефективні методи організації праці, нести відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб.

ФК 14. Здатність підвищувати ефективність виробництва, впроваджувати сучасні системи менеджменту.

 

Професійні профілі випускників з прикладами

 

Доктор філософії  із спеціальності 181 «Харчові технології» може обіймати наступні посади, що відповідають Державному класифікатору професій: асистент (2310.2), доцент (2310.1), професор (2310.1), директор (керівник) сільськогосподарського підприємства (фірми) (1312), директор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, проектної) (1210.1), директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.) (1210.1), директор (начальник, інший керівник) підприємства (1210.1), директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.) (1210.1), директор курсів підвищення кваліфікації (1210.1), директор науково-дослідного інституту (1210.1), директор центру підвищення кваліфікації (1229.4), завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного, конструкторського, проектного та ін.) (1237.2), завідувач відділення у коледжі (1229.4), інженер-технолог(механіка) (2145.2), інженер-технолог(хімічні технології) (2146.2), інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва (2113.2), інженер-технолог з очищення води (2146.2), інженер-технолог з переробки відходів (2149.2), інспектор з контролю якості продукції (3152), Керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості (1238, ), керуючий підприємством харчування (1210.1), керуючий рестораном (кафе, їдальнею ін.) (1315), контролер харчової продукції (82710), контролер харчової продукції (виробництво молочних продуктів) (8272), контролер харчової продукції (виробництво м'ясних та рибних продуктів) (8271контролер харчової продукції (виробництво фруктових та овочевих консервів) ), (8275), контролер харчової продукції (хлібопекарне та кондитерське виробництва) (8274), технолог (3119), фахівець з технічної експертизи (3119, ), фахівець із якості (2419.2), молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи) (2149.1), науковий співробітник (галузь інженерної справи) (2149.1), науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи) (2149.1).

 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання рівня знань студентів  здійснюється за 100 – бальною шкалою (ЄКТС – А, В, С, D, Е) у відповідності до Положення Уманського НУС "Про рейтингову систему оцінювання знань"

 

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Атестація на здобуття кваліфікації доктора філософії із  спеціальності 181 «Харчові технології» в Уманському національному університеті садівництва провадиться у формі захисту дисертаційної роботи в разових чи постійно діючих спеціалізованих вчених радах Умовою допуску здобувача до захисту дисертаційної роботи є виконання ним навчального плану в повному обсязі та перевірка на плагіат.

 

Форма навчання

Денна, тривалість – 4 роки;

Заочна, тривалість – 4 роки.