Меню

Освітньо–професійна програма Технології зерна та зренопродуктів (магістр)

Галузь знань 18 Виробництво та технології

 

Спеціальність 181 «Харчові технології»

 

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр з харчових технологій

 

Рівень кваліфікації

Магістр (другий рівень вищої освіти)

 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

 

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

 

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація «Магістр з харчових технологій» передбачає ґрунтовну підготовку фахівців для професійного управління виробництвом та переробкою продукції рослинництва і тваринництва, оцінки їх якості, безпеки, стандартизації, технологій, удосконалення і введення в практику наукових методів, створення екологічно-безпечних та інноваційних технологій.

 

Профіль програми

Освітня програма підготовки магістрів розрахована на 1рік 4 місяці навчання і передбачає вивчення нормативних та вибіркових навчальних дисциплін в обсязі 90 кредитів ЄКТС. Кредити студенту зараховуються у випадку успішного  складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальної дисципліни, захисту курсової роботи (проекту), захисту звіту з практики.

Теоретичне навчання включає лекційні, лабораторні та практичні заняття з дисциплін, а також виконання кваліфікаційної роботи.

 

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Магістр зі спеціальності 181 «Харчові технології» підготовлений як для продовження навчання на третьому рівні вищої освіти (доктор філософії) на основі ступеня магістра, так і практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних, професійних та практичних навичок.

 

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

ЗК 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 4. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК 5. Здатність працювати в міжнародному контексті.

 

Спеціальні (фахові) компетентності спеціальності (ФК)

ФК 1. Здатність обирати та застосовувати спеціалізоване лабораторне і технологічне обладнання та прилади, науково обґрунтовані методи та програмне забезпечення для проведення наукових досліджень у сфері харчових технологій.

ФК 2. Здатність планувати і виконувати наукові дослідження з урахуванням світових тенденцій науково-технічного розвитку галузі.

ФК 3. Здатність захищати інтелектуальну власність у сфері харчових технологій.

ФК 4. Здатність розробляти програми ефективного функціонування підприємств харчової промисловості та/або закладів ресторанного господарства відповідно до прогнозів розвитку галузі в умовах глобалізації.

ФК 5. Здатність презентувати та обговорювати результати наукових досліджень і проектів.

ФК 6. Здатність забезпечувати якість та безпечність харчових продуктів під час впровадження технологічних інновацій на підприємствах галузі.

ФК 7. Здатність забезпечувати раціональне використання зерна малопоширених та районованих сортів за комплексного аналізу техніко-економічних показників виробництва, якості проміжних та готових до споживання зернопродуктів їх відповідності чинним нормам безпечності.

ФК 8. Здатність аналізувати технічні показники елеваторно-складських, борошномельних, круп’яних, комбікормових та масло-екстракційних виробництв, проводити заходи спрямовані на ресурсозбереження та енергоефективність зернопереробних виробництв.

 

Програмні результати навчання

ПРН 1. Відшуковувати систематизувати та аналізувати науково-технічну інформацію з різних джерел для вирішення професійних та наукових завдань у сфері харчових технологій.

ПРН 2. Приймати ефективні рішення, оцінювати і порівнювати альтернативи у сфері харчових технологій, у тому числі у невизначених ситуаціях та за наявності ризиків, а також в міждисциплінарних контекстах.

ПРН 3. Застосовувати спеціальне обладнання, сучасні методи та інструменти, у тому числі математичне і комп’ютерне моделювання для розв’язання складних задач у харчових технологіях.

ПРН 4. Застосовувати статистичні методи обробки експериментальних даних в галузі харчових технологій, використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для обробки експериментальних даних.

ПРН 5. Обирати та впроваджувати у практичну виробничу діяльність ефективні технології, обладнання та раціональні методи управління виробництвом з урахуванням світових тенденцій розвитку харчових технологій.

ПРН 6. Розробляти та реалізовувати програми розвитку підприємств галузі на  коротко- та довгострокову перспективу, аналізувати та оцінювати їх  ефективність, екологічні та соціальні наслідки.

ПРН 7. Мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері харчових технологій, зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців.

ПРН 8. Здійснювати захист інтелектуальної власності у сфері харчових технологій, виконувати відповідні патентні дослідження, готувати документи на отримання патентів на винаходи і корисні моделі.

ПРН 9. Вільно володіти державною та іноземною мовами для обговорення професійної діяльності, результатів досліджень та інновацій у сфері харчових технологій.

ПРН 10. Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері харчових технологій, аналізувати їх результати, аргументувати висновки.

ПРН 11. Оцінювати та усувати ризики і невизначеності при прийнятті  технологічних та організаційних рішень у виробничих умовах для забезпечення якості та безпечності харчових продуктів.

ПРН 12. Розробляти та реалізовувати технології раціонального використання малопоширених й районованих сортів зерна, аналізувати показники якості, безпечності проміжних та готових до споживання зернопродуктів.

ПРН 13. Оцінювати енерговитрати та формувати стратегії ресурсозбереження підприємств елеваторної, борошномельної, круп’яної, комбікормової та масло-екстракційної промисловостей за врахуванням сортових особливостей сировини.

 

Професійні профілі випускників з прикладами

Магістр  із спеціальності 181 «Харчові технології» може обіймати наступні посади, що відповідають Державному класифікатору професій:

1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій.

1222.1. Головні фахівці-керівники та технічні керівники виробничих підрозділів у промисловості

1222.2 Начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості

1229 Керівники інших основних підрозділів

1237.2 Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники

1312 Керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості

2149.1 Наукові співробітники (інші галузі інженерної справи)

2149.2 Інженери (інші галузі інженерної справи)

2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів

2320 Викладачі середніх навчальних закладів

2419.1 Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність)

2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності

2447.1 Наукові співробітники (проекти та програми)

2447.2 Професіонали з управління проектами та програмами

2471 Професіонали з контролю за якістю

 

 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання рівня знань студентів  здійснюється за 100 – бальною шкалою (ЄКТС – А, В, С, D, Е) у відповідності до Положення Уманського НУС "Про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському національному університеті садівництва".

 

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності 181 "Харчові технології" проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації: «Магістр з харчових технологій».

Атестація здійснюється відкрито і публічно відповідно до положення: «Про атестацію здобувачів вищої освіти у формі публічного захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи (проекту) в Уманському національному університеті садівництва». 

Форма навчання

Денна, тривалість – 1рік 4 місяці;

Заочна, тривалість – 1рік 4 місяці.